Odvjetnički ured sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 53 posluje preko 20 godina te pruža sve oblike pravne pomoći, a osobito daje pravne savjete, sastavlja isprave te zastupa stranke pred sudom, upravnim i drugim tijelima i organizacijama.

Specijalizirani smo za područja trgovačkog prava, naplate potraživanja- ovršnog i stečajnog prava, radnog i ugovornog prava, zemljišnoknjižnog prava, naknada štete, postupke u svezi CHF kredita: pravno savjetovanje uz analizu i procjenu konkretne pravne situacije u vezi mogućnosti podizanja tužbe protiv banke i dr.

Odvjetnički ured Sučić članovima projekta Zajedničke nabave Artifex nudi pružanje usluga uz mogućnost ostvarenja određenih pogodnosti , a sukladno Kodeksu Odvjetničke etike i Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Kontakt:
ODVJETNIČKI URED SUČIĆ
Draškovićeva 53 , 10 000 Zagreb
tel.: +385 1 4812 683
   +385 1 4812 692
e-mail: sucic.hrvoje@gmail.com