Grad Zagreb objavio je Javni natječaj za dodjelu bespovratnih potpora Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva. 

Financijske potpore dodjeljuju se za: 
 -    gospodarske manifestacije kojima se utječe na podizanje svijesti o važnosti  poduzetništva i obrta na razvoj ukupnog gospodarstva, kao i na poticanje samozapošljavanja i zapošljavanja;
-    savjetovanja, kongresi, edukativne i stručne manifestacije  kojima se podiže razina poduzetničkih kompetencija radi rasta i razvoja poduzetništva te poticanje samozapošljavanja i zapošljavanja;
-    druge manifestacije značajne za promicanje poduzetništva i obrta u Gradu Zagrebu.

Zahtjevi za dodjelu financijskih potpora za promicanje poduzetništva i obrta  u Gradu Zagrebu mogu se podnositi do iskorištenja sredstava odnosno najkasnije do 15. studenoga 2016.

Korisnici potpore mogu biti: 

-    mikro, mala i srednja trgovačka društva;
-    zadruge i ustanove u vlasništvu fizičkih osoba;
-    obrti i
-    djelatnosti slobodnih zanimanja.

Korisnici potpore moraju imati sjedište na području Grada Zagreba i moraju biti organizatori, odnosno suorganizatori manifestacije koja doprinosi promicanju poduzetništva i obrta u Gradu Zagrebu.

Najviši iznos potpore po pojedinom projektu može iznositi 100.000,00 kuna.

Potpore se dodjeljuju za financiranje troškova organizacije manifestacije: 
-    najam i nabavu opreme;
-    zakup, uređenje i opremanje prostora;
-    izradu promidžbenih materijala (katalozi, brošure, prospekti i sl.), medijsko oglašavanje, izdavanje publikacija;
-    naknadu troškova vanjskih suradnika te
-     troškove reprezentacije (najviše do 20% od ukupno odobrene potpore).

Potpore se neće dodjeljivati za financiranje troškova:

-    redovitog poslovanja organizatora manifestacije;
-    nabave potrošne robe; 
-    hotelskog smještaja i prijevoza sudionika manifestacije; 
-     nevezanih za realizaciju manifestacije te
-    poreza na dodanu vrijednost.

Zahtjevi se dostavljaju Povjerenstvu preko Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo  na propisanome obrascu „Zahtjev za dodjelu financijskih potpora za promicanje poduzetništva i obrta“  što se nalazi na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr) s propisanom dokumentacijom, a rješavaju se prema redoslijedu zaprimanja, sve do utroška sredstava.

Uz Zahtjev, podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju:
-    dokaz o pravnome statusu podnositelja zahtjeva (preslika rješenja ili izvatka iz registra ili drugi dokument koji dokazuje pravnu osobnost);
-    presliku Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (trgovačka društva);
-    ponude, predračuni ili računi s dokazom za plaćanje davatelja usluge i/ili dobavljača za svaku pojedinu namjenu za koju se potpora traži, ugovori i sl.; 
-    dokaz o drugim izvorima financiranja;
-    izvornik Potvrde nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu koja nije starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
-    izvornik Potvrde trgovačkog društva Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska 1, o nepostojanju duga prema Gradu Zagrebu koja nije starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
-    presliku Ugovora o otvaranju poslovnog računa (IBAN transakcijski račun);
-    izvornik BON-2 ili SOL-2 koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva;
-    potpisanu Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti;
-    pisanu Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih društava te
-    potpisani obrazac Skupna izjava.