Grad Zagreb raspisao je natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti . 
Korisnici potpora su:
•    obrti;
•    djelatnosti slobodnih zanimanja;
•    mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisana u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički način.

Korisnici potpora moraju imati sjedište na području Grada Zagreba i obavljati tradicijsku, deficitarnu i proizvodnu obrtničku djelatnost te u poslovnom subjektu imati zaposlenog vlasnika ili najmanje jednog zaposlenog radnika.
Potpore se odobravaju za:
•    nabavu opreme, alata i inventara za obavljanje osnovne djelatnosti (osim prometnih sredstava),
•    uređivanje poslovnog prostora,
•    edukaciju, 
•    promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketing i drugo), 
•    certifikate kvalitete i znakove kvalitete, 
•    stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.
Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna.

Uz zahtjev za dodjelu potpora podnositelj zahtjeva prilaže sljedeću dokumentaciju:
•    program razvoja djelatnosti s prikazom poboljšavanja uvjeta rada, 
•    dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva s registriranom djelatnošću (rješenje ili izvadak iz obrtnog registra i drugo),
•    račune za nabavu opreme, uređivanje poslovnog prostora, edukaciju zaposlenih, promotivne aktivnosti, ishođenje certifikata i uvjerenja iz tekuće kalendarske godine s dokazima o obavljenom plaćanju (bankarski izvadci, izvodi sa žiro-računa i drugo kojim se dokazuje da je obavljeno plaćanje),
•    predračune za nabavu opreme, odnosno troškovnik za uređivanje prostora, predračuni za edukaciju zaposlenih, promotivne aktivnosti, ishođenje certifikata i uvjerenja iz tekuće kalendarske godine uz obvezu naknadnog dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju (bankarski izvadci, izvodi sa žiro-računa i drugo kojima se dokazuje da je obavljeno plaćanje),
•    potvrdu o educiranju zaposlenika,
•    ugovor o naukovanju ili praktičnoj nastavi s isplatnicama,
•    ugovor o stručnom osposobljavanju,
•    dokaz o sudjelovanju na sajmovima i izložbama te ostalim promidžbenim aktivnostima,
•    presliku priznanja na sajmovima i izložbama,
•    dokaz o posjedovanju certifikata kvalitete ili znakova,
•    dokaz iz kojega je vidljiva obiteljska tradicija,
•    rješenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode o preventivnoj zaštiti obrta kao nematerijalnog kulturnog dobra,
•    rješenje Ministarstva kulture o utvrđivanju svojstva nematerijalnog kulturnog dobra,
•    dokaz o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta,
•    dokaz o invaliditetu,
•    opis proizvodnog postupka s fotografijama, 
•    prijavu poreza na dohodak odnosno bilanca i račun dobiti i gubitka za obrte koji vode dvojno knjigovodstvo i trgovačka društva za 2015. ili 2016. (ako ima), osim početnika,
•    izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak za 2015. ili 2016. (ako ima) za obrte koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaćaju u paušalnom iznosu, 
•    BON - 2 ili SOL - 2 ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
•    jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa - JOPPD obrazac (A i B stranica),  porezni obveznici koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaćaju u paušalnom iznosu, a jedini su zaposleni u obrtu, kao dokaz o zaposlenosti dostavljaju Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
•    presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD  (samo trgovačka društva),
•    potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja),
•    potvrdu trgovačkog društva Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Zagreb, Savska cesta 1 o nepostojanju duga s osnove komunalnih usluga, zakupa i najma original ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
•    pisanu izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
•    pisanu izjavu o korištenim potporama male vrijednosti za povezane osobe
•    skupnu izjavu.

Popunjeni obrazac zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo u pisarnici Gradske uprave, prizemlje, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb.

Natječaj je raspisan 13. veljače 2017. i otvoren je 30 dana tj. do 15. ožujka 2017.

 

Tekst natječaja i zahtjev za dodjelu potpora nalaze se u prilogu. 

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Natječaj.doc329.5 KB
PDF icon Zahtjev-izjave-popis dokumentacije.pdf1.32 MB