Iznos doprinosa za osobno osiguranje obrtnika za 2016. godinu utvrđuje se na osnovu prosječne plaće, u skladu s odredbom članka 7. točke 39. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj-kolovoz 2015. (NN 121/15) iznosi 8.037,00 kuna.

Iznosi mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici doprinosa za svoje osobno osiguranje, umnožak su iznosa prosječne plaće i Zakonom propisanih koeficijenata – prema osnovama obveznih osiguranja.

1. Djelatnost obrta koji utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje osnovicu umnoškom prosječne mjesečne bruto plaće koja iznosi 8.037,00 kuna i Zakonom propisanog koeficijenta 0,65. Osnovica za izračun doprinosa za osobno osiguranje obrtnika u 2016. godini iznosi 5.224,05 kuna.

NAZIV DOPRINOSA

STOPA U %

IZNOS U KUNAMA

UPLATNI RAČUN

MODEL

POZIV NA BROJ

Doprinos za MIO 1. stup

15,00

783,61

HR1210010051863000160

HR68

8230-OIB-JOPPD

Doprinos za MIO 1. stup za one koji nisu u 2. stupu MIO

20,00

1.044,81

HR1210010051863000160

HR68

8230-OIB-JOPPD

Doprinos za MIO 2. stup

5,00

261,20

HR7610010051700036001

HR68

2330-OIB-JOPPD

Doprinos za zapošljavanje

1,70

88,81

HR1210010051863000160

HR68

8796-OIB-JOPPD

Doprinos za zdravstveno osiguranje

15,00

783,61

HR6510010051550100001

HR68

8605-OIB-JOPPD

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu

0,50

26,12

HR6510010051550100001

HR68

8133-OIB-JOPPD

UKUPNI MJESEČNI DOPRINOSI:

1.943,35

 

 

2. Djelatnost obrta od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku utvrđuje osnovicu umnoškom prosječne mjesečne bruto plaće koja iznosi 8.037,00 kuna i Zakonom propisanog koeficijenta 0,40. Osnovica za izračun doprinosa za osobno osiguranje obrtnika u 2016. godini iznosi 3.214,80 kuna.

NAZIV DOPRINOSA

STOPA U %

IZNOS U KUNAMA

UPLATNI RAČUN

MODEL

POZIV NA BROJ

Doprinos za MIO 1. stup

15,00

1.326,11

HR1210010051863000160

HR68

8184-OIB-JOPPD

Doprinos za MIO 1. stup za one koji nisu u 2. stupu MIO

20,00

1.768,14

HR1210010051863000160

HR68

8184-OIB-JOPPD

Doprinos za MIO 2. stup

5,00

442,04

HR7610010051700036001

HR68

2305-OIB-JOPPD

Doprinos za zapošljavanje

1,70

150,29

HR1210010051863000160

HR68

8788-OIB-JOPPD

Doprinos za zdravstveno osiguranje

15,00

1.326,11

HR6510010051550100001

HR68

8494-OIB-JOPPD

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu

0,50

44,20

HR6510010051550100001

HR68

8648-OIB-JOPPD

UKUPNI MJESEČNI DOPRINOSI:

3.288,75

 

 

3. Djelatnost obrta koji utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti utvrđuje osnovicu umnoškom prosječne mjesečne bruto plaće koja iznosi 8.037,00 kuna i Zakonom propisanog koeficijenta 1,10. Osnovica za izračun doprinosa za osobno osiguranje obrtnika u 2016. godini iznosi 8.840,70 kuna. Ista se primjenjuje kod slobodnih zanimanja i sportaša.

NAZIV DOPRINOSA

STOPA U %

IZNOS U KUNAMA

UPLATNI RAČUN

MODEL

POZIV NA BROJ

Doprinos za MIO 1. stup

15,00

1.326,11

HR1210010051863000160

HR68

8184-OIB-JOPPD

Doprinos za MIO 1. stup za one koji nisu u 2. stupu MIO

20,00

1.768,14

HR1210010051863000160

HR68

8184-OIB-JOPPD

Doprinos za MIO 2. stup

5,00

442,04

HR7610010051700036001

HR68

2305-OIB-JOPPD

Doprinos za zapošljavanje

1,70

150,29

HR1210010051863000160

HR68

8788-OIB-JOPPD

Doprinos za zdravstveno osiguranje

15,00

1.326,11

HR6510010051550100001

HR68

8494-OIB-JOPPD

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu

0,50

44,20

HR6510010051550100001

HR68

8648-OIB-JOPPD

UKUPNI MJESEČNI DOPRINOSI:

3.288,75

 

 

4. Važno je napomenuti da od 01.01.2016. godine porezna uprava više neće izdavati rješenja o mjesečnoj osnovici i iznosima doprinosa. Uplata doprinosa u pravilu se izvršava do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec uz obvezu podnošenja Obrasca JOPPD (članak 67. ZDOP). Paušalisti nemaju obvezu podnošenja JOPPD obrasca. Obveza dostavljanja prvog JOPPD obrasca odnosi se za staž osiguranja za siječanj 2016., a dostavlja se najkasnije do 15.02.2016. godine. Treba voditi računa da se uplata doprinosa izvrši na dan podnošenja JOPPD obrasca.

 

5. Za radnike u radnom odnosu osnovica za obračun doprinosa je bruto plaća. Minimalna (bruto) plaća za 2016. godinu iznosi 3.120,00 kn. Ova minimalna plaća primjenjuje se za obračun plaće za siječanj 2016. (isplata u veljači) i nadalje. Najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa iznosi 2.812,95 kn, a primjenjuje se onda kada radnik za puni mjesec rada ne ostvari plaću barem u tom iznosu (npr. zbog bolovanja), onda se doprinosi obračunavaju na najnižu osnovicu.

 

6. Za radnike koji idu na službeni put, službeni boravak ili izaslanje u inozemstvo potrebno je obračunati poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite. Podaci za obračun doprinosa moraju se evidentirati po putnim nalozima.

Kod utvrđivanja dana provedenih na službenom putu u inozemstvu nije važno koliko je sati provedeno na službenom putu, već se računa na osnovu provedenih kalendarskih dana provedenih na službenom putu u inozemstvu. Poseban doprinos obračunava se po stopi od 20% na osnovicu od 2.812,95 kn mjesečno. Kada se doprinos plaća za razdoblje kraće od mjesec dana, plaća se razmjerno broju dana u mjesecu.

Poseban doprinos dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, a uplaćuje se na transakcijski račun Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje IBAN: HR6510010051550100001, MODEL: HR68, POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 8508 - OIB isplatitelja – JOPPD isplatitelja.

DNEVNE OSNOVICE I OBVEZE:

 

BROJ DANA U MJESECU

 

 

28

29

30

31

DNEVNA OSNOVICA

100,46

97,00

93,77

90,74

DNEVNA OBVEZA

20,09

19,40

18,75

18,15

 

Ukoliko poslodavac ne obračuna poseban doprinos za radnika kojega je uputio u inozemstvo, ne uplati ga u roku i ne izvjesti Poreznu upravu o utvrđenoj obvezi doprinosa propisana je kaznena odredba odnosno novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

 

7. Promjenom pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu s 24.12.2015. godine, mijenjali su se i uvjeti za isplatu dnevnica i terenskih dodataka.

Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu isplaćuju se za putovanja uz uvjet udaljenosti najmanje 30 kilometara, a kao naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu službenog puta. Službenim putovanjem smatra se putovanje do maksimalno 30 dana neprekidno. Ako je na službenom

putovanju u zemlji osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos se umanjuje za 30%, odnosno ako su osigurana dva obroka (ručak i večera) neoporezivi iznos se umanjuje za 60%.

Kod dnevnica za službeni put u inozemstvo, ako je osigurana prehrana, neoporezivi iznos umanjuje se za 80%. Terenski dodatak u zemlji i inozemstvu umanjuje se za 30% ako je radniku na terenu osiguran jedan obrok (ručak ili večera), odnosno za 60% ako su radniku osigurana dva obroka (ručak i večera).

Primjer: Da li se radniku koji je upućen na službeni put u zemlji sa zadatkom dogovora oko produljenja poslovne suradnje uz prisustvo na prigodnom domjenku, mora umanjiti iznos neoporezive dnevnice?

Ako je od strane poslovnog partnera poslan poziv iz kojeg je vidljivo da će se nakon poslovnog sastanka organizirati prigodni domjenak ili ako ste na putnom nalogu kao svrhu puta naveli poslovni sastanak i prisustvo na domjenku, onda se mora iznos neoporezive dnevnice umanjiti za 30% iz razloga što je radniku osiguran jedan obrok.

 

Predsjednik ceha intelektualnih usluga

Damir Židanić