Raspisuje se javni natječaj za dodjelu lokacija s mjestima na površinama javne namjene na području Grada Zagreba za postavljanje pokretnih naprava za organiziranje manifestacija u povodu božićnih blagdana u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga navedenih u sljedećim tabličnim prikazima.

Lokacije s mjestima:

1. Europski trg, Ulica Augusta Cesarca

2. Vlaška ulica- pješačka zona

3. Strossmayerovo šetalište - zapad i  istok

4. Plato Gradec

Prigodna prodaja je prodaja rukotvorina, suvenira, božićnih ukrasa i domaćih proizvoda koji ne uključuju voće i povrće te koje nije moguće na mjestu prodaje odmah konzumirati. 

Ponudu na javni natječaj može podnijeti fizička osoba obrtnik, pravna osoba ili zajednica ponuditelja.

Zajednicu ponuditelja čine: a) organizator/i manifestacija/e, b) članovi zajednice koji u sklopu manifestacije organiziraju prigodnu prodaju te c) članovi zajednice koji u sklopu manifestacije pružaju ugostiteljske usluge.

Organizator manifestacije ujedno može biti član naveden pod b) i c).

3. Ponuditelji moraju položiti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 20 % ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene utvrđene prema površini najvećeg broja pokretnih naprava za pojedinu lokaciju s mjestima.

4. Lokacije s mjestima dodjeljuju se na korištenje na razdoblje od 29.11.2023. do 07.01.2024.

U razdoblju od 29.11.2023. do 02.12.2023. (razdoblje tkz. warm up-a) ne smiju se održavati koncerti i kulturni program.

Dopuštena je ambijentalna glazba te dekoriranje ne smije raditi u punom volumenu (lampice).

5. Najbolja ponuda je ona ponuda koja ispunjava uvjete iz javnoga natječaja i ima najveći broj bodova prema sljedećim kriterijima: - kreativnost i inovativnost od 1 do 20 bodova, - raznolikost programa (različite dobne skupine, ugostiteljska ponuda, prigodna prodaja i drugo) od 1 do 15 bodova, - uređenje/prigodno ukrašavanje lokacije i primjena ekoloških rješenja od 1 do 15 bodova, - dužina trajanja i broj predviđenih događanja od 1 do 10 bodova, - održivost koncepta manifestacije (financijska opravdanost prihoda i troškova, kadrovi za provedbu i slično) od 1 do 10 bodova, - raznolikost i kvantiteta promotivnih aktivnosti manifestacije od 1 do 10 bodova, - sposobnost i iskustvo ponuditelja (ranije iskustvo, nagrade i slično) od 1 do 10 bodova, - kvaliteta organizacije (broj redara, plan postavljanja, uklanjanja i slično) od 1 do 10 bodova.

Ako dvije ili više ponuda imaju najveći broj bodova najbolja ponuda je ona ponuda koja je ostvarila veći broj bodova iz kriterija kreativnosti i inovativnosti, a ako ponude imaju i isti broj bodova iz kriterija kreativnosti i inovativnosti, prednost ima ona ponuda koja je ranije podnesena.

6. Najbolji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana primitka zaključka gradonačelnika Grada Zagreba kojim mu se dodjeljuje lokacija s mjestima za postavljanje pokretne naprave, uplatiti cjelokupan iznos naknade za korištenje površine javne namjene i potpisati ugovor o korištenju površine javne namjene. Visina naknade određena je Pravilnikom o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje površine javne namjene za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, građevina i uređaja javne namjene, organiziranje manifestacija i snimanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/22 i 37/22).

7. Podnošenje ponude:

- ponuda se podnosi do 14.05.2023.,

- ponuda se podnosi u pisanome obliku Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektoru za komunalne poslove i javne površine; Odsjeku za korištenje i zakup javnih površina i reklame, u zatvorenoj omotnici, s naznakom "NE OTVARAJ - JAVNI NATJEČAJ ZA POSTAVLJANJE POKRETNIH NAPRAVA ZA ORGANIZIRANJE MANIFESTACIJA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA 2023. (u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga)", preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u centralnu pisarnicu gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

8. Javni otvaranje ponuda održat će se dana 22.05.2023., s početkom u 10:00 sati, na lokaciji „Tribina Grada Zagreba“, Kaptol 27, Zagreb. Javnom otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

9. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati: - osnovne podatke o ponuditelju (fizičkoj osobi obrtniku, pravnoj osobi, zajednici ponuditelja): ime i prezime vlasnika obrta, naziv obrta odnosno naziv trgovačkog društva (u slučaju zajednice ponuditelja: naznaku vodećeg člana, svih članova i zamjenskih članova zajednice ponuditelja te osnovne podatke o svim navedenim članovima), odgovornu osobu u slučaju da je ponuditelj/vodeći član zajednice ponuditelja pravna osoba, adresu prebivališta/sjedišta, OIB, IBAN (u slučaju zajednice ponuditelja za svakog člana i za svakog zamjenskog člana zajednice ponuditelja), telefonski broj za kontakt, ime i prezime osobe sa kojom će se vršiti službena telefonska komunikacija u svezi javnog natječaja, adresu elektroničke pošte putem koje će se vršiti službena komunikacija s ponuditeljem (u slučaju zajednice ponuditelja vodećeg člana zajednice),



- izvadak iz sudskoga ili drugoga odgovarajućeg registra, ne starijeg od šest (6) mjeseci od dana objave javnog natječaja (za ponuditelja, sve članove zajednice ponuditelja i zamjenske članove ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja), - naziv lokacije s mjestima za koje se dostavlja ponuda, - broj pokretnih naprava koje će se postaviti sa njihovom površinom i namjenom (koji broj ne može biti manji niti veći od broja pokretnih naprava određenog u točki 1. ovog natječaja kod svake pojedine lokacije s mjestima), - broj stolova koji se postavljaju na površini uz pokretnu napravu sa površinom stola u m2, - tlocrtnu skicu lokacije s mjestima sa ucrtanim položajem pokretnih naprava u prostoru (kotirano) u mjerilu 1:200, - ponuda podnesena od strane zajednice ponuditelja obvezno sadrži: naznaku vodećeg člana zajednice koji odgovara u cijelosti za preuzete obveze i sa kojim se sklapa ugovor, naznaku lokacije s mjestima, površinu lokacije s mjestima za svakog pojedinog člana, te namjenu (ugostiteljstvo, prigodna prodaja i slično) za svakog člana, - opis cjelokupnog koncepta programa lokacije (vizualizacija i prezentacija programa i uređenja/prigodnog ukrašavanja lokacije) u pisanom obliku u boji i/ili pohranjeno na uređaju za digitalnu pohranu podataka - cd, usb i slično, - troškovnik (projekcija troškova i očekivanih prihoda), - dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude za sudjelovanje na javnom natječaju (u iznosu određenom točkom 1. za svaku pojedinu lokaciju s mjestima) koje se uplaćuje u korist Proračuna Grada Zagreba, IBAN: HR3423600001813300007, model: HR68, poziv na broj odobrenja: 9016 – OIB uplatitelja - javnobilježnički ovjerenu izjavu ponuditelja da nema dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja (u slučaju zajednice ponuditelja za svakog člana zajednice i zamjenske članove), - potvrdu da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih poreznih obveza ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja (u slučaju zajednice ponuditelja za svakog člana zajednice i zamjenske članove).

Ako se ponuditelj natječe za više lokacija s mjestima, dužan je dostaviti odvojenu ponudu za svaku lokaciju s mjestima u posebnoj omotnici sa cjelokupnom dokumentacijom/podacima određenim ovom točkom javnog natječaja.

Povjerenstvo iz točke 10. ovog natječaja ima ovlast, u točno određenom roku koji mora biti jednak u odnosu na sve ponuditelje, tražiti naknadnu nadopunu i/ili pojašnjenje zaprimljenih ponuda s manjim nedostacima koji nisu od utjecaja na sadržaj bitan u odnosu na ocjenjivanje ponude te će se ponuda ponuditelja koji u zadanom roku izvrši traženu nadopunu odnosno pojašnjenje smatrati potpunom.

Ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja, ista je ovlaštena najkasnije do dana početka manifestacije izvršiti izmjenu do najviše 1/3 (jedne trećine) zamjenskih članova zajednice ponuditelja o čemu je dužna pisanim putem obavijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove i komunalno redarstvo. Ponuda zajednice ponuditelja koja sadrži naznaku više od 1/3 (jedne trećine) zamjenskih članova će se odbiti.

10. Postupak javnog natječaja za dodjelu lokacije s mjestima na površini javne namjene provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za dodjelu površina javne namjene za organiziranje manifestacija u povodu božićnih blagdana (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

11. Na prijedlog Povjerenstva gradonačelnik Grada Zagreba zaključkom dodjeljuje najboljem ponuditelju lokaciju s mjestima za postavljanje pokretne naprave, kojim se određuje da je najbolji ponuditelj dužan u roku od 8 dana od dana primitka zaključka uplatiti cjelokupan iznos naknade za korištenje površine javne namjene i potpisati ugovor o korištenju površine javne namjene koji u ime Grada sklapa gradonačelnik Grada Zagreba, odnosno osoba koju on ovlasti (u daljnjem tekstu: ugovor) te u istom roku dostaviti bjanko zadužnicu/bankarsku garanciju iz točke 12. ovog natječaja.

12. Ugovorom će se definirati prava i obveze Grada Zagreba i najboljeg ponuditelja, a sadržavat će uvjete propisane ovim javnim natječajem, uključujući i obvezu izabranog ponuditelja da osim naknade za korištenje površine javne namjene izda bjanko zadužnicu/bankarsku garanciju u korist Grada Zagreba do iznosa 50 % ukupne naknade za korištenje površine javne namjene u svrhu osiguranja urednog ispunjenja ugovorom preuzetih obveza. U slučaju neurednog ispunjenja ugovornih obveza, Grad će zaračunati ugovornu kaznu u iznosu 1 % plaćene naknade za korištenje površine javne namjene po danu neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovorom preuzetih obveza.

13. Po zahtjevu najboljeg ponuditelja gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove i javne površine donijet će rješenje na temelju zaključka gradonačelnika Grada Zagreba.

14. Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo će zaključkom odbaciti. Ponude koje ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja, Povjerenstvo će zaključkom odbiti. Na naprijed navedene zaključke može se izjaviti prigovor gradonačelniku u roku od 8 dana od njihove dostave. 15. Za postavljanje pokretnih naprava jednom ponuditelju može se dodijeliti najviše do 25 % svih lokacija s mjestima, a pojedinom članu zajednice ponuditelja najviše do 25 % svih mjesta na svim lokacijama objavljenima natječajem. Ako isti ponuditelj bude najbolji ponuditelj na preko 25 % lokacija s mjestima, Povjerenstvo će pozvati tog ponuditelja da se u roku od 48 sati izjasni od kojih ponuda za lokacije s mjestima odustaje. Ako se ponuditelj ne odazove pozivu, gradonačelnik Grada Zagreba će na prijedlog Povjerenstva ponuditelju dodijeliti najviše do 25 % lokacija s mjestima.

16. Gradonačelnik Grada Zagreba, na prijedlog Povjerenstva, zaključkom dodjeljuje lokaciju s mjestima za postavljanje pokretnih naprava najboljem ponuditelju, koji se dostavlja svim ponuditeljima u roku od trideset (30) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

17. Na zaključak kojim se dodjeljuje lokacija s mjestima za postavljanje pokretnih naprava najboljem ponuditelju, može se gradonačelniku Grada Zagreba izjaviti prigovor u roku od osam (8) dana od dana dostave zaključka.

18. Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena, uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se najkasnije u roku od šezdeset (60) dana od dana izbora najbolje ponude.

19. Ponuditelju čija je ponuda utvrđena kao najboljom, uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude uračunava se u cjelokupan iznos naknade za korištenje površine javne namjene za lokaciju s mjestima.

20. Ako ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najbolja ne uplati cjelokupan iznos naknade za korištenje površine javne namjene za lokaciju s mjestima u roku od deset (10) dana od dana dostave zaključka, a svoje neizvršavanje uplate ne opravda ili ako odustane od korištenja površine javne namjene, nema pravo na povrat jamstva za ozbiljnost ponude.

21. Ako ponuditelj ne pristupi potpisivanju ugovora, odnosno svoj izostanak ne opravda u roku od osam (8) dana od dana dostave zaključka, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora, a zaključak o izboru njegove ponude kao najbolje stavlja se izvan snage.

22. Ako ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najbolja odustane od korištenja površine javne namjene ili ne uplati cjelokupan iznos naknade za korištenje površine javne namjene za lokaciju s mjestima, gradonačelnik Grada Zagreba može, na prijedlog Povjerenstva, izabrati sljedeću najbolju ponudu.



23. Na lokacijama iz javnog natječaja postavljaju se pokretne naprave tlocrtne površine do 15 m2 sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima za postavljanje kioska, pokretnih naprava i privremenih građevina (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/21 i 37/22). Svi uređaji i materijali potrebni za obavljanje djelatnosti moraju se nalaziti unutar pokretne naprave ili iznimno u odgovarajuće oblikovanom spremištu. Unutar površine predviđene za organiziranje manifestacija dozvoljeno je postavljanje plinskih ili električnih vanjskih grijalica i suncobrana bijele boje čiji broj treba navesti u ponudi jer naknadne dopune i izmjene nisu dozvoljene. Pokretne naprave se postavljaju na način da ne ometaju korištenje zgrada i drugih objekata, urbane opreme kao što su klupe za sjedenje, kante za otpatke, stalci za bicikle i slično te ne smiju ugrožavati sigurnost i redovan protok sudionika u prometu i onemogućavati prilaz i prolaz vozilima hitne pomoći, policije, vatrogasnim vozilima, vozilima komunalnih službi i drugo.

Ponuditelj je dužan postaviti pokretne naprave sukladno ovoj točki javnog natječaja.

24. Ponuditelj je dužan imati postavljene pokretne naprave i obavljati u njima djelatnost za cijelo vrijeme trajanja manifestacije.

25. Mikrolokacije pojedinih pokretnih naprava izabranog najboljeg ponuditelja, Povjerenstvo je ovlašteno korigirati sukladno vlastitom nahođenju do izdavanja rješenja iz točke 13. ovog javnog natječaja.

26. Ponuditelj je dužan snositi troškove nabave i postavljanja pokretnih naprava, električne energije, čistoće, priključaka na komunalnu infrastrukturu, po potrebi zaštitara i druge troškove.

Cijena priključka trenutno iznosi 160,59 EUR (1.210,00 HRK preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450) + PDV. Potrošnja se plaća po kontrolnom očitanju, prema cijenama HEP ELEKTRA d.o.o.

Usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz spremnika od 120 l po prikupljanju iznosi 2,82 EUR (21,25 HRK preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450) bez PDV-a, iz spremnika od 240 l iznosi 5,64 EUR (42,49 HRK preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450) bez PDV-a, te iz spremnika od 1100 l iznosi 25,84 EUR (194,69 HRK preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450) bez PDV-a.

Najam spremnika od 120 l po danu iznosi 0,20 EUR (1,51 HRK preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450) bez PDV-a, spremnika od 240 l iznosi 0,20 EUR (1,51 HRK preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450) bez PDV-a, te spremnika od 1100 l iznosi 0,46 EUR (3,47 HRK preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450) bez PDV-a.

Rad radnika za usluge čišćenja po satu iznosi 16,98 EUR (127,94 HRK preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450) bez PDV-a.

27. Svojim sudjelovanjem na javnom natječaju ponuditelji daju suglasnost da se adresa elektroničke pošte koju su naveli u ponudi koristi za cjelokupnu službenu komunikaciju sa ponuditeljem i dostavu svih obavijesti i pismena (zaključaka, rješenja i ostalo) u svezi sa javnim natječajem.

Dostava se smatra obavljenom u trenutku kad je obavijest i pismeno zabilježeno na poslužitelju elektroničke pošte koju je ponuditelj naveo u ponudi. Ponuditelji se obvezuju obavijestiti odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od dana promjene adrese elektroničke pošte ili drugom razlogu nemogućnosti korištenja elektorničke pošte navedene u ponudi te se u protivnom dostava smatra obavljenom.

Ove odredbe na odgovarajući način se primjenjuju i na telefonski broj i osobu za kontakt sa ponuditeljem.

28. Svojim sudjelovanjem na javnom natječaju ponuditelji, članovi zajednice ponuditelja i zamjenski članovi pristaju da se njihovi osobni podaci koriste u svrhe ovog javnog natječaja. Sa osobnim podacima postupati će se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) i Zakonu o provedbi

Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Sa dokumentacijom zaprimljenom na javnom natječaju postupati će se sukladno pravilima o arhiviranju i čuvanju arhivske građe.

29. Podnošenjem ponude na ovom natječaju smatra se da ponuditelji u cijelosti prihvaćaju odredbe i uvjete istog te eventualno kasnije sklapanje ugovora sukladno odredbama i uvjetima ovog natječaja i Odluke o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/23).

30. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 01/610-1151, radnim danima od 8,00 do 15,30 sati te pronaći na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba pod rubrikom „ČESTA PITANJA“.

PrilogVeličina
PDF icon Javni natječaj za Advent 2023.879.76 KB