Grad Zagreb objavio je javni natječaj za dodjelu lokacije -mjesta na površinama javne namjene na području Grada Zagreba za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju i ugostiteljske usluge povodom božićnih blagdana. navedenih u sljedećim tabličnim prikazima. Kartografski prikaz lokacije - mjesta sastavni je dio ovoga natječaja.

Naziv lokacije: Gajeva ulica, Bogovićeva ulica

BROJ mjesta

NAMJENA

POVRŠINA pokretne naprave

u m²

POVRŠINA uz pokretnu napravu za postavljanje visokih stolova

u m²

MAKSIMALAN BROJ visokih stolova na površini uz pokretnu napravu

POČETNI IZNOS

jednokratne naknade u kunama / eurima (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)

ZAKUPNINA u kunama / eurima (preračunato po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450)  

dnevno po m²

15.

prigodna prodaja

do 4,00

-

-

3.000,00 / 398,17

20,00 / 2,65

16.

prigodna prodaja

do 4,00

-

-

3.000,00 / 398,17

20,00 / 2,65

18.

ugostiteljstvo

do 9,00

12,00

4

15.000,00 / 1.990,84

40,00 / 5,31

29.

prigodna prodaja

do 4,00

-

-

3.000,00 / 398,17

20,00 / 2,65

30.

prigodna prodaja

do 4,00

-

-

3.000,00 / 398,17

20,00 / 2,65

Prigodna prodaja je prodaja rukotvorina, suvenira, božićnih ukrasa i domaćih proizvoda koji ne uključuju voće i povrće te koje nije moguće na mjestu prodaje odmah konzumirati.

 1. Ponudu na javni natječaj može podnijeti fizička osoba obrtnik, pravna osoba odnosno zajednica ponuditelja.
 2. Ponuditelji moraju položiti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini početnog iznosa jednokratne naknade određene za svaku lokaciju - mjesto
 3. Lokacije – mjesta dodjeljuju se na korištenje na razdoblje od 26.11.2022. do 07.01.2023.
 4. Najpovoljnija ponuda je ponuda koja ispunjava uvjete ovog javnog natječaja i sadrži najviši iznos jednokratne naknade koji ne smije biti niži od početnog iznosa jednokratne naknade za lokaciju – mjesto za koje se podnosi ponuda.
 5. Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija dužan je jednokratnu naknadu platiti prije donošenja rješenja gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove i javne površine koje se donosi na temelju zaključka gradonačelnika Grada Zagreba o dodijeli lokacije – mjesta za postavljanje pokretne naprave.
 6. Naknada za korištenje površine javne namjene se plaća prije donošenja rješenja iz točke 6. ovog natječaja sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje površine javne namjene za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, građevina i uređaja javne namjene, organiziranje manifestacija i snimanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/22).
 7. Podnošenje ponude: ponuda se podnosi do 15.10.2022; - ponuda se podnosi u pisanome obliku Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektoru za komunalne poslove i javne površine; Odsjeku za korištenje i zakup javnih površina i reklame, u zatvorenoj omotnici, s naznakom "NE OTVARAJ - JAVNI NATJEČAJ ZA POSTAVLJANJE POKRETNIH NAPRAVA NA LOKACIJAMA-MJESTIMA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA 2022.", preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u centralnu pisarnicu gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1,
 8. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 20.10.2022., s početkom u 1000 sati na lokaciji „Tribina Grada Zagreba“, Kaptol 27, Zagreb.
 9. Javnom otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.
 10. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

 • osnovne podatke o ponuditelju (fizičkoj osobi obrtniku, pravnoj osobi, zajednici ponuditelja): ime i prezime vlasnika obrta i naziv obrta odnosno naziv trgovačkog društva (u slučaju zajednice ponuditelja: naznaku vodećeg člana i svih članova zajednice), odgovornu osobu u slučaju da je ponuditelj/vodeći član zajednice ponuditelja pravna osoba, adresu prebivališta/sjedišta, OIB, IBAN (u slučaju zajednice ponuditelja za svakog člana), telefonski broj za kontakt, ime i prezime osobe sa kojom će se vršiti službena telefonska komunikacija u svezi javnog natječaja, adresu elektroničke pošte putem koje će se vršiti službena komunikacija s ponuditeljem (u slučaju zajednice ponuditelja vodećeg člana zajednice),

 • izvadak iz sudskoga ili drugoga odgovarajućeg registra u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od šest (6) mjeseci od dana objave javnog natječaja za ponuditelja i za sve članove zajednice ponuditelja ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja,

 • naziv lokacije i broj mjesta za koje se dostavlja ponuda,

 • površinu pokretne naprave za koju se dostavlja ponuda,

 • broj stolova koji se postavljaju na površini uz pokretnu napravu sa površinom stola u m2,

 • ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja ponuda obavezno sadrži: naznaku vodećeg člana zajednice, naznaku lokacije-mjesta, površinu lokacije-mjesta za svakog pojedinog člana, te namjenu za svakog člana,

 • dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude za sudjelovanje na javnom natječaju, koje se uplaćuje u korist Proračuna Grada Zagreba, IBAN: HR3423600001813300007, model: HR68, poziv na broj odobrenja: 9016 – OIB uplatitelja.

 • ponuđeni iznos jednokratne naknade za lokaciju – mjesto,

 • naznaku osnovne specifikacije o izgledu pokretne naprave te njezinu namjenu,

 • javnobilježnički ovjerenu izjavu ponuditelja odnosno svih članova zajednice ponuditelja da nemaju dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

 • potvrdu porezne uprave ponuditelja odnosno svih članova zajednice ponuditelja da nemaju nepodmirenih dospjelih poreznih obveza ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja, u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Ako se ponuditelj natječe za više lokacija - mjesta ponuda za svaku lokaciju-mjesto podnosi se u posebnoj omotnici s naznakom u kojoj ponudi je predan izvornik ili ovjerena preslika izvornika dokumentacije.

Sve detaljne informacije možete pronaći OVDJE 

PrilogVeličina
Datoteka Javni natječaj7.67 MB