Na temelju članka 13. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti  raspisuje Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti.

I. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG NATJEČAJA Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019. – 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19), u dijelu vezanom za Mjeru 1.2. Očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti. Zahtjevi se podnose u roku 20 dana od dana objave Javnog natječaja na internetskoj stranici Grada.

II. KORISNICI POTPORA Korisnici potpora mogu biti:  obrti;  djelatnosti slobodnih zanimanja; Korisnici potpora moraju imati sjedište na području grada Zagreba, obavljati djelatnost za koju traže potporu na području grada Zagreba, obavljati tradicijsku, deficitarnu ili proizvodnu obrtničku djelatnost sa popisa navedenog u točki III. ovog Javnog natječaja, te u poslovnom subjektu imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (vlasnik ili jedan zaposlenik) najmanje tri mjeseca prije raspisivanja natječaja. Ukoliko se radi o novoupisanom obrtu isti mora imati upisan početak obavljanja obrta i imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu (vlasnik ili jedan zaposlenik). III. POPIS DJELATNOSTI Tradicijskim se smatraju djelatnosti koje se obavljaju na tradicijski način odnosno uporabom tradicijskih materijala i tehnologije tijekom proizvodnje i popravaka.

III. POPIS DJELATNOSTI

- možete pogledati na tablici OVDJE 

IV. NAMJENA KORIŠTENJA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI POTPORA Potpore se odobravaju za:  nabavu opreme, alata i pribora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena;  nabavu invetara i unutarnje uređenje poslovnog prostora;  edukaciju (troškove zaposlenih, naučnika, učenika na stručnoj praksi i osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa);  promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketinga i drugo);  stjecanje certifikata kvalitete i znakova kvalitete;  stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta. Iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od 10.000,00 kuna odnosno 1.327,23 eura tj. od najnižeg pojedinačnog iznosa potpore. Pravo na korištenje potpora se ostvaruje za tekuću kalendarsku godinu i samo za jednu djelatnost. Neprihvatljivi troškovi su:  troškovi uređenja prostora u kojem se obavlja djelatnost, a koji nije fizički odvojen od stambenog dijela;  troškovi poreza na dodanu vrijednost (PDV) ako je korisnik potpore u sustavu poreza na dodanu vrijednost;  troškovi nabave prometnih sredstava;  troškovi unutarnjeg uređenja poslovnog prostora ako su u vlastitoj izvedbi ili ako izvođač radova nije poslovni subjekt koji je registriran za obavljanje tih radova;  troškovi nabave TV, radio i sl. uređaja te mobitela;  troškovi potrošnog materijala;  troškovi nabave radne odjeće i obuće;  troškovi izrade projektne dokumentacije, troškovi zaštite na radu, higijenskih uvjeta, zaštite od požara, atesta i sl.;  troškovi tečajeva i edukacije koje nisu u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena (npr. tečajevi stranih jezika, knjigovodstvo, marketing, informatički tečajevi i sl.) te stjecanja formalnog obrazovanja;  troškovi nabave usisavača (osim industrijskih), mikrovalne pećnice, aparata za kavu i vodu, fotoaparata - osim za fotografsku djelatnost;  troškovi nabave i opremanja čajne kuhinje;  troškovi nabave ukrasnih predmeta;  troškovi najma opreme, leasing te obročna otplata preko kreditnih kartica;  troškovi za nabavu računala i računalne opreme iznad 5.000,00 kuna odnosno 663,61 eura (iznos uključuje potporu i vlastito ulaganje);  troškovi za nabavu računala i računalne opreme za koju su dobivena sredstva potpore Grada Zagreba u protekle četiri godine;  troškovi za nabavu perilica i sušilica rublja iznad 2.000,00 kuna odnosno 265,45 eura po uređaju (iznos uključuje potporu i vlastito ulaganje a ne odnosi se na djelatnost 96.01 pranje i kemijsko čiščenje tekstila i krznenih proizvoda, pranje i peglanje rublja);  troškovi za nabavu perilica i sušilica rublja za koju su dobivena sredstva potpore Grada Zagreba u proteklih pet godina;  troškovi za nabavu klima uređaja iznad 5.000,00 kuna odnosno 663,61 eura (iznos uključuje potporu i vlastito ulaganje);  troškovi za nabavu klima uređaja za koja su dobivena sredstva potpore Grada Zagreba u proteklih pet godina.  troškovi promotivnih aktivnosti iznad 5.000,00 kuna odnosno 663,61 eura (iznos uključuje potporu i vlastito ulaganje); Neprihvatljivim se smatraju i drugi troškovi koji nisu navedeni kao prihvatljivi.

V. KRITERIJI ZA DODJELU POTPORA Potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti dodjeljuju se prema slijedećim kriterijima:  poboljšanje uvjeta rada radionice;  broj zaposlenih;  edukacija naučnici / učenici na stručnoj praksi / osobe na stručnom osposobljavanju;  ostvarena priznanja, certifikati odnosno znakovi kvalitete;  broj godina poslovanja;  obiteljska tradicija;  vrsta djelatnosti prema NKD 2007.  zapošljavanje korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja

VI. VISINA POTPORE Visina potpore ovisna je o ukupno utvrđenom koeficijentu prema kriterijima iz Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti. Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kuna odnosno 3,981,68 eura godišnje, a najniži 10.000,00 kuna odnosno 1.327,23 eura. Pravo na najvišu pojedinačnu potporu u iznosu od 30.000,00 kuna odnosno 3,981,68 eura ostvaruju podnositelji zahtjeva: - s rješenjem kojim je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra poslovnog subjekta, odnosno koji su preventivno zaštićeni ili imaju status tradicijskog/umjetničkog obrta, - koji zapošljavaju osobu s invaliditetom (vlasnik zaposlen u poslovnom subjektu ili zaposleni radnik). Ako se obavlja više djelatnosti potpora se mora namjenski iskoristiti isključivo za jednu djelatnost odnosno za onu djelatnost za koju je potpora odobrena. Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost korisnik potpore je dužan osigurati ako je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (PDV). Korisnik potpore je dužan sudjelovati u troškovima za koje se traži potpora. Visina vlastitog ulaganja mora biti u iznosu od najmanje 20% od dodijeljenog iznosa potpore u skladu sa namjenama i prihvatljivim troškovima. Vlastito ulaganje dokazuje se prilikom dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju potpore. Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

VII. POSTUPAK ODOBRAVANJA I DODJELE POTPORA Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi Povjerenstvu za odobravanje potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) preko Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje na propisanom obrascu "Zahtjev za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti" (u daljnjem tekstu: Zahtjev). Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje će obaviti administrativnu provjeru pristiglih Zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom po redoslijedu njihova zaprimanja tako da se utvrdi pravovremenost i potpunost Zahtjeva. Zahtjevi za dodjelu potpora rješavaju se prema redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava. Nepotpuni, nepravovremeni, Zahtjevi koji nisu podneseni na propisani način, koji ne ispunjavaju uvjete i kriterije navedene u natječaju i oni koji nisu povezani s prihvatljivim namjenama iz točke IV. ovog Javnog natječaja neće biti uvršteni na listu za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti. O razlozima neuvrštavanja podnositelji Zahtjeva će biti pisano obaviješteni.

Podnositelj prilaže slijedeću obaveznu dokumentaciju:

1) ZAHTJEV – uz zahtjev potrebno priložiti i pripadajuću:  Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (sastavni dio zahtjeva - stranica 5)  Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (sastavni dio zahtjeva - stranica 6)  Skupnu izjavu (sastavni dio zahtjeva - stranica 7)

2) DOKAZ O PRAVNOM STATUSU – dostavljaju samo slobodni umjetnici  potvrda Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika

3) RAČUNI, PREDRAČUNI, PONUDE, TROŠKOVNICI I SLIČNO  za prihvatljive namjene iz tekuće kalendarske godine u minimalnom ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna;

4) BON - 2 ili SOL - 2  ne stariji od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva;

5) DOKAZ O ZAPOSLENIMA  Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima na obvezna osiguranja - jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa - obrazac JOPPD je potrebno predati za tri uzastopna mjeseca koja predhode mjesecu predaje Zahtjeva i za sve zaposlene u poslovnom subjektu, i/ili  Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnopravnom statusu osiguranika) ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva;

6) POTVRDA NADLEŽNE POREZNE UPRAVE O NEPOSTOJANJU DUGA PREMA DRŽAVI  original ili elektronički zapis ne stariji od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva;

7) POTVRDA O NEPOSTOJANJU DUGA ZA NAKNADE KOJE SE VODE PUTEM GRADSKOG STAMBENOG KOMUNALNOG GOSPODARSTVA d.o.o. original ili elektronički zapis ne stariji od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva

8) POTVRDA O PRIJAVI DJELATNOSTI PROIZVODNJE KOZMETIČKIH PROIZVODA MINISTARSTVU ZDRAVSTVA - samo za djelatnost pod šifrom 20.42 izrada kozmetičkih preparata i mirisnih sredstava  Preslika

9) RJEŠENJE NADLEŽNOG OBITELJSKOG CENTRA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJE - samo za djelatnost pod šifrom 88.91 djelatnost dnevne skrbi o djeci  Preslika Uz obaveznu dokumentaciju podnositelj Zahtjeva prilaže i sljedeću dokumentaciju ako istu ima:  Ugovor o naukovanju i/ili dokaz o obavljanju praktične nastave;  Ugovor o stručnom osposobljavanju;  Priznanja sa sajmova i izložba za tekuću kalendarsku godinu;  Dokaz o posjedovanju certifikata kvalitete ili znakova kvalitete;  Dokaz o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta;  Rješenje Ministarstva kulture o utvrđivanju svojstva nematerijalnog kulturnog dobra;  Rješenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode o preventivnoj zaštiti obrta kao nematerijalnog kulturnog dobra;  Dokaz o invaliditetu;  Dokaz o zapošljavanju osobe iz mjere roditelj odgojitelj  Dokaz iz kojega je vidljiva obiteljska tradicija.

U trenutku podnošenja, uz Zahtjev treba biti priložena sva potrebna dokumentacija. Nije dopušteno naknadno dopunjavanje iste. Na priloženoj dokumentaciji potrebno je kemijskom olovkom ispisati redne brojeve listova.

Obrazac Zahtjeva može se preuzeti:  na internetskoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr  u GRADSKOM UREDU ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE, Odjel za poticanje razvoja obrta i poduzetništva i praćenje stanja u gospodarstvu, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, soba 105, 106, 109 i 110

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na brojeve telefona: 61-01-110, 61-00-075, 61- 01-106, 61-00-043, 61-66-139, 61-01-586, 61-66-171, 61-01-105.

Popunjeni Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje u pisarnici Gradske uprave, prizemlje, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, te preporučeno putem pošte. Potpore će se odobriti do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Zagreba za 2022.

Konačnu odluku o dodjeli potpora donosi gradonačelnik Grada Zagreba, a odobrena se sredstva isplaćuju na poslovni račun. Lista za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti bit će objavljena na internetskoj stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr), a sadržavat će sljedeće podatke: popis korisnika potpore, djelatnost i odobreni iznos. Grad Zagreb će s korisnikom potpore sklopiti ugovor kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze. Korisnik potpore je prilikom sklapanja ugovora dužan dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu za dužnika i jamca platca kao sredstvo osiguranja u slučaju povrata potpore ukoliko potpora nije namjenski utrošena ili ako nisu uložena vlastita sredstva ili ako potpora ne bude opravdana.

VIII. KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA Odobrene potpore korisnici su dužni utrošiti namjenski te najkasnije u roku od 90 dana od dana njihove uplate na poslovni račun moraju Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje dostaviti obrazac Izvješća o namjenski utrošenim sredstvima s prilozima (računi s pripadajućim bankarskim izvodima, te fotodokumentacija ). Korisnik potpore prilikom dokazivanja namjenskog korištenja sredstava mora se pridržavati stavaka iz ponuda koje je predao uz Zahtjev. Dođe li do izmjene u odnosu na stavke iz ponuda i troškovnika koji su predani uz Zahtjev, u obzir će se uzeti samo one izmjene koje iznose do 20% ukupno odobrene potpore. Korisnici su dužni nabavljenu opremu, alat i inventar u vrijednosti većoj od 1.000,00 kuna odnosno 132,72 eura imati u poslovnom prostoru najmanje godinu dana od dana nabave. Kompenzacija, cesija i gotovinsko plaćanje se ne prihvaćaju kao dokaz o izvršenom plaćanju. Dokazi o namjenskom korištenju potpore ne smiju se koristiti kao dokaz o namjenskom korištenju drugih potpora koje dodjeljuje Grad Zagreb i drugi davatelji državnih potpora. Neprihvatljivi su računi, predračuni i troškovnici za robe i usluge od dobavljača/izvođača s kojima je podnositelj Zahtjev/korisnik potpore povezan vlasničkim odnosima ili upravljačkim odnosima. Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje će na licu mjesta kod korisnika potpora metodom uzorka provoditi kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Utvrdi li se da korisnik potpore nije uložio vlastita sredstva ili da dodijeljena sredstva nije iskoristio namjenski, doznačenu potporu s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom je dužan vratiti u roku 30 dana od dana primitka poziva za povrat potpore.

IX. ROK OBJAVE REZULTATA JAVNOG NATJEČAJA Svi podnositelji Zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima Javnog natječaja do kraja 2022. Napomena: Svi iznosi u eurima iskazani su prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna.

PrilogVeličina
PDF icon NATJEČAJ329.71 KB
PDF icon Zahtjev za natječaj384.07 KB