Javni natječaj za dodjelu potpora za početak poslovanja poduzetnika za 2021. godinuPrihvatljivi prijavitelji - prijavu mogu podnijeti trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti: mikro subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16 - detaljni uvjeti u Javnom natječaju)

Prihvatljivi projekti - projekti za financiranje temeljem ovog Natječaja su projekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

- projekt provodi mikro subjekt malog gospodarstva

- prihvatljivi prijavitelj s ciljem unapređenja svog poslovanja

- projekt se odnosi na jednu od prihvatljivih djelatnosti, a prijavitelj je registriran za djelatnost projekta

- projekt se realizira na području Zagrebačke županije i/ili susjednih županija (Grad Zagreb, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija).

- iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od 15.000,00 kuna

- projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i ostali davatelji državnih potpora.

Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji su provedeni ili će biti provedeni tijekom 2021. godine

Prihvatljive djelatnosti

- Područje C: Prerađivačka industrija

- Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada

- Područje F: Građevinarstvo

- Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala

- Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

- Područje J: Informacije i komunikacije - Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti -

Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

- Područje P: Obrazovanje

- Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

- Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja

- Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija

Prihvatljive aktivnosti

- Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme

- Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje)

- Izrada web shopa i izrada internetske stranice

- Nabava vozila - isključivo kategorija N1 i N2 - koja služe za obavljanje vlastite djelatnosti izuzev usluga prijevoza osoba i roba za treće osobe.

- Nabava radnih strojeva (viljuškari, bageri, dizalice)

- Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera

- Nabava uredskog i radnog namještaja Prihvatljivi troškovi su troškovi za radove, opremu i usluge za projekt, koji se odnose na ovdje navedene prihvatljive aktivnosti.

Prilikom izračuna udjela vlastitih sredstava u investiciji i mogućeg iznosa potpore, uzimaju se u obzir isključivo prihvatljivi troškovi projekta za namjene navedene u ovom Natječaju.

Iznos i intenzitet potpore Potporu je moguće dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova 15.000,00 kn ili većim. Potpora može iznositi do 75% prihvatljivih troškova, najviše do 15.000,00 kuna, ovisno o raspoloživim sredstvima i broju prijava. Konačni iznos potpore može se mijenjati ovisno o raspoloživim sredstvima i broju prijava. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. Poduzetnik ima pravo u istoj kalendarskoj godini na realizaciju samo jednog projekta koji se sufinancira sredstvima Zagrebačke županije (što uključuje i potpore po Javnom natječaju za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2021. godinu - proizvodne i neproizvodne djelatnosti). Intenzitet potpore Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim Zagrebačka županija sudjeluje u financiranju predloženog projekta. Prijavitelji su dužni uz prijavu priložiti Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti te Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba. Korisnik potpore može biti samo jedan subjekt malog gospodarstva istog vlasnika.

Kontakt za upite vezano uz Javni natječaj: uog@zagrebacka-zupanija.hr i tel.:01/6009-457

Kontakt u vezi sustava e-prijave: podrska@eprijave.hr

Način prijave: putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr, poštom ili osobno.

Prijave se dostavljaju do 1. travnja 2021.godine

Provedbeni dokument/Javni natječaj možete pročitati OVDJE