1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019. – 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19), u dijelu vezanom za Mjeru 1.2. Očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti. Zahtjevi se podnose u roku 30 dana od dana objave Javnog natječaja na internetskoj stranici Grada.

 1. KORISNICI POTPORA

Korisnici potpora mogu biti:

 • obrti;
 • djelatnosti slobodnih zanimanja;
 • mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte.

Korisnici potpora moraju imati sjedište na području grada Zagreba, obavljati djelatnost za koju traže potporu na području grada Zagreba, obavljati tradicijsku, deficitarnu ili proizvodnu obrtničku djelatnost sa popisa navedenog u točki III. ovog Javnog natječaja, u poslovnom subjektu imati najmanje jednog (1) zaposlenog u punom radnom vremenu (vlasnik ili jedan zaposlenik) najmanje tri mjeseca prije raspisivanja natječaja. Ukoliko se radi o novoupisanom obrtu isti mora imati upisan početak obavljanja obrta i imati najmanje jednog (1) zaposlenog u punom radnom vremenu (vlasnik ili jedan zaposlenik). Ukoliko se radi o novoosnovanom trgovačkom društvu, ono mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog u punom radnom vremenu. Korisnici potpora moraju imati najmanje jednog (1) zaposlenog u punom radnom vremenu (vlasnik ili jedan zaposlenik) godinu dana od dana sklapanja ugovora.

III. NAMJENA KORIŠTENJA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI POTPORA

 

Potpore se odobravaju za:

 

 • nabavu opreme, alata i pribora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena;
 • nabavu invetara i unutarnje uređenje poslovnog prostora;
 • edukaciju (troškove zaposlenih, naučnika i učenika na stručnoj praksi);
 • promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketinga i drugo);
 • stjecanje certifikata kvalitete i znakova kvalitete;
 • stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od 1.500,00 eura tj. od najnižeg pojedinačnog iznosa potpore. Pravo na korištenje potpora se ostvaruje za tekuću kalendarsku godinu i samo za jednu djelatnost.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi uređenja prostora u kojem se obavlja djelatnost, a koji nije fizički odvojen od

stambenog dijela;

 • troškovi poreza na dodanu vrijednost (PDV) ako je korisnik potpore u sustavu poreza

na dodanu vrijednost;

 • troškovi nabave prometnih sredstava;
 • troškovi unutarnjeg uređenja poslovnog prostora ako su u vlastitoj izvedbi ili ako

izvođač radova nije poslovni subjekt koji je registriran za obavljanje tih radova;

 • troškovi nabave TV, radio i sl. uređaja te mobitela;
 • troškovi potrošnog materijala;
 • troškovi nabave radne odjeće i obuće;
 • troškovi izrade projektne dokumentacije, troškovi zaštite na radu, higijenskih uvjeta,

zaštite od požara, atesta i sl.;

 • troškovi tečajeva i edukacije koje nisu u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je

potpora odobrena (npr. tečajevi stranih jezika, knjigovodstvo, marketing, informatički tečajevi i sl.) te stjecanja formalnog obrazovanja;

 • troškovi nabave usisavača (osim industrijskih), mikrovalne pećnice, aparata za kavu i

vodu, fotoaparata – ne odnosi se na 74.20 fotografska djelatnost;

 • troškovi nabave i opremanja čajne kuhinje;
 • troškovi nabave ukrasnih predmeta (vaze, svjećnjaci, svijeće, slike i slično);
 • troškovi najma opreme, leasing te obročna otplata preko kreditnih kartica;
 • troškovi za nabavu računala i računalne opreme iznad 700,00 eura (iznos uključuje potporu i vlastito ulaganje);
 • troškovi za nabavu računala i računalne opreme za koju su dobivena sredstva potpore

Grada Zagreba u protekle četiri godine;

 • troškovi za nabavu perilica i sušilica rublja iznad 300,00 eura po uređaju (iznos uključuje potporu i vlastito ulaganje a ne odnosi se na djelatnost 96.01 pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, pranje i peglanje rublja);
 • troškovi za nabavu perilica i sušilica rublja za koju su dobivena sredstva potpore Grada Zagreba u proteklih pet godina;
 • troškovi za nabavu klima uređaja iznad 700,00 eura (iznos uključuje potporu i vlastito ulaganje);
 • troškovi za nabavu klima uređaja za koja su dobivena sredstva potpore Grada Zagreba

u proteklih pet godina.

 • troškovi promotivnih aktivnosti iznad 700,00 eura (iznos uključuje potporu i vlastito ulaganje) - ne odnosi se na izlaganja na sajmovima.

Neprihvatljivim se smatraju i drugi troškovi koji nisu navedeni kao prihvatljivi.

IV. KRITERIJI ZA DODJELU POTPORA

Potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti dodjeljuju se prema sljedećim kriterijima:

 • poboljšanje uvjeta rada radionice;
 • broj zaposlenih;
 • edukacija naučnici / učenici na stručnoj praksi;
 • ostvarena priznanja, certifikati odnosno znakovi kvalitete;
 • broj godina poslovanja;
 • obiteljska tradicija; 
 • vrsta djelatnosti prema NKD 2007; 
 • zapošljavanje korisnika novčane pomoći za roditelje odgojitelja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    V. VISINA POTPORE

Visina potpore ovisna je o ukupno utvrđenom koeficijentu prema kriterijima iz Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti. Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 4.000,00 eura godišnje, a najniži 1.500,00 eura.  Pravo na najvišu pojedinačnu potporu u iznosu od 4.000,00 eura ostvaruju podnositelji zahtjeva:

 • s rješenjem kojim je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra poslovnog subjekta, odnosno koji su preventivno zaštićeni ili imaju status tradicijskog/umjetničkog obrta,
 • koji zapošljavaju osobu s invaliditetom (vlasnik zaposlen u poslovnom subjektu ili zaposleni radnik).

Ako se obavlja više djelatnosti potpora se mora namjenski iskoristiti isključivo za jednu djelatnost odnosno za onu djelatnost za koju je potpora odobrena. Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost korisnik potpore je dužan osigurati ako je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (PDV). Korisnik potpore je dužan sudjelovati u troškovima za koje se traži potpora. Visina vlastitog ulaganja mora biti u iznosu od najmanje 20% od dodijeljenog iznosa potpore u skladu sa namjenama i prihvatljivim troškovima. Vlastito ulaganje dokazuje se prilikom dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju potpore.  Iznos osiguranih sredstava u Proračunu Grada Zagreba za 2023. za dodjelu potpora obrtima i slobodnim zanimanjima iznosi 929.060,00 eura, a za dodjelu potpora trgovačkim društvima u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte iznosi 132.723,00 eura. Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

VI. POSTUPAK ODOBRAVANJA I DODJELE POTPORA

Podnositelj prilaže sljedeću obaveznu dokumentaciju:

 1. ZAHTJEV – potrebno u cijelosti popuniti, ovjeriti potpisom i pečatom (ako ima), te popuniti pripadajuću:
 • Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (sastavni dio zahtjeva – str. 5) 
 • Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (sastavni dio zahtjeva – str. 6)
 • Skupnu izjavu (sastavni dio zahtjeva – str. 7)
 • ukoliko Zahtjev podnose ortaci, potrebno ga je potpisati od strane svih ortaka
 1. DOKAZ O PRAVNOM STATUSUdostavljaju samo trgovačka društva i slobodna zanimanja
 • trgovačka društva
 • Rješenje o upisu u evidenciju o pravnim osobama koje obavljaju vezane obrte ili Potvrdu Obrtnog registra o upisu u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte (preslika)
 • slobodna zanimanja
 • potvrda Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika; na kojoj je vidljiv podatak od kada umjetnik profesionalno obavlja samostalnu umjetničku djelatnost (preslika)
 • dokaz o profesionalnom obavljanju samostalne umjetničke djelatnosti - priložiti životopis umjetnika sa dokazima o obavljanju umjetničke djelatnosti za koju se podnosi zahtjev (fotografije proizvoda/katalog/materijale sa izložbi/novinske članke i slično)

Napomena: izvadak iz Obrtnog registra i izvadak iz Sudskog registra pribavlja

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.

 1.  obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD – dostavljaju samo trgovačka društva
 • preslika
 1. RAČUNI, PREDRAČUNI, PONUDE, TROŠKOVNICI I SLIČNO
 • za prihvatljive namjene iz tekuće kalendarske godine u minimalnom ukupnom iznosu od 1.500,00 eura
 • ukoliko se uređuje poslovni prostor u vlasništvu Grada Zagreba ili Republike Hrvatske na način da se izvode građevinski radovi (osim tekućeg održavanja), potrebno je priložiti suglasnost Grada Zagreba ili Republike Hrvatske
 1. BON - 2 ili SOL - 2 - dostavljaju samo trgovačka društva i obrti
 • ne stariji od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva
 1. POTVRDA BANKE O IBAN TRANSAKCIJSKOM RAČUNU  
 • dostavljaju samo slobodna zanimanja
 1. DOKAZ O ZAPOSLENIMA
 • Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima na obvezna osiguranja - jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa - obrazac JOPPD je potrebno predati za tri uzastopna mjeseca koja predhode mjesecu predaje Zahtjeva i za sve zaposlene u poslovnom subjektu, sa pripadajućom ovjerom Ministarstva financija, nadležnom poreznom upravom (žig ili elektronska potvrda zaprimanja obrasca ili dr.)

i/ili

 • Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnopravnom statusu osiguranika) original ili elektronički zapis ne stariji od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva
 1. POTVRDA NADLEŽNE POREZNE UPRAVE O NEPOSTOJANJU DUGA PREMA DRŽAVI 
 • original ili elektronički zapis ne stariji od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva
 • potrebno priložiti potvrde na ime i OIB svih ortaka

 

 1. Potvrda o nepostojanju duga za naknade koje se vode putem Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva d.o.o.
 • original ili preslika s ispisom e-maila kojim je Potvrda dostavljena ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva
 • potrebno priložiti potvrde na ime i OIB svih ortaka
 • ukoliko poslovni subjekt nema obvezu podmiriti naknade prema GSKG d.o.o., ipak mora priložiti potvrdu izdanu od strane GSKG d.o.o. na kojoj piše da poslovni subjekt nije u obvezi plaćanja navedenih naknada

 

 1. Potvrda o prijavi djelatnosti proizvodnje kozmetičkih proizvoda Ministarstvu zdravstva - samo za djelatnost pod šifrom 20.42 izrada kozmetičkih preparata i mirisnih sredstava
 • preslika
 1. RJEŠENJE NADLEŽNOG OBITELJSKOG CENTRA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJE - samo za djelatnost pod šifrom 88.91 djelatnost dnevne skrbi o djeci
 • preslika

 

Uz obaveznu dokumentaciju podnositelj Zahtjeva prilaže i sljedeću dokumentaciju ako istu ima:

 • Ugovor o naukovanju i/ili dokaz o obavljanju praktične nastave;
 • Priznanja sa sajmova i izložba za tekuću kalendarsku godinu;
 • Dokaz o posjedovanju certifikata kvalitete ili znakova kvalitete;
 • Dokaz o stjecanju statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta;
 • Rješenje Ministarstva kulture o utvrđivanju svojstva nematerijalnog kulturnog dobra;
 • Rješenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode o preventivnoj zaštiti obrta kao nematerijalnog kulturnog dobra;
 • Dokaz o invaliditetu;
 • Dokaz o zapošljavanju osobe iz mjere roditelj odgojitelj;
 • Dokaz iz kojega je vidljiva obiteljska tradicija.

U trenutku podnošenja, uz Zahtjev treba biti priložena sva potrebna dokumentacija. Nije dopušteno naknadno dopunjavanje iste. Na priloženoj dokumentaciji potrebno je kemijskom olovkom ispisati redne brojeve listova predanih uz Zahtjev.

Obrazac Zahtjeva može se preuzeti:

 • na internetskoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr
 • u GRADSKOM UREDU ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE, Odjel za poticanje razvoja obrta i poduzetništva i praćenje stanja u gospodarstvu, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, soba 105, 106, 109 i 110

      Sve dodatne informacije se mogu dobiti na brojeve telefona: 61-01-110, 61-00-075, 61-01-106, 61-00-043, 61-66-139, 61-01-586, 61-01-105.

   

Popunjeni Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za odobravanje potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti preko Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje u pisarnici Gradske uprave, prizemlje, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb ili preporučeno putem pošte.

Konačnu odluku o dodjeli potpora donosi gradonačelnik Grada Zagreba, a odobrena se sredstva isplaćuju na poslovni račun.

Lista za dodjelu potpora obrtima i slobodnim zanimanjima i lista za dodjelu potpora trgovačkim društvima u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte bit će objavljene na internetskoj stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr), a sadržavat će sljedeće podatke: popis korisnika potpore, djelatnost i odobreni iznos. Isto tako, objavit će se i popisi svih pristiglih zahtjeva po redoslijedu zaprimanja s navođenjem razloga neuvrštavanja na liste.

Grad Zagreb će s korisnikom potpore sklopiti ugovor kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Korisnik potpore je prilikom sklapanja ugovora dužan dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu za dužnika i jamca platca kao sredstvo osiguranja u slučaju povrata potpore ukoliko potpora nije namjenski utrošena ili ako nisu uložena vlastita sredstva ili ako potpora ne bude opravdana ili ako ne dostavi dokaz da je godinu dana od dana sklapanja ugovora imao najmanje jednog (1) zaposlenog u punom radnom vremenu (vlasnik ili jedan zaposlenik).  

 

Rok za podnošenje zahtjeva je od 23. lipnja 2023. do zaključno 24. srpnja 2023. Više informacija potražite OVDJE.