U Proračunu Zagrebačke županije za 2021. godinu, u razdjelu Upravnog odbora za gospodarstvo i fondove Europske unije, u programu Energetika planirana su sredstva za projekt Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izbora energije u kućanstvima.

Projekti koji se sufinanciraju moraju biti sukladni postavljenim ciljevima županijskih strateških dokumenata.Obiteljska kuća u smislu ovog Javnog natječaja je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: 

1. ima najviše tri stambene jedinice

2. ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Korisnici sredstava su fizičke osobe vlasnici obiteljskih kuća na području Zagrebačke županije, s prebivalištem na adresi subvencioniranog objekta, a koji se mogu prijaviti na jednu od sljedećih mjera:

a) ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

b) ZA GRIJANJE

Prijave se zaprimaju do 1. travnja 2020. godine