Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora za provedbu mjera propisanih „Programom potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019.-2021."  U cilju poticanja poduzetništva u 2021. godini dodijelit će se financijska sredstva za realizaciju sljedećih mjera: MJERA 1. 

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 

1. u iznosu od 40% obračunatog komunalnog doprinosa za građevinu trgovačke i uslužne namjene, 

2. u iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa za građevine namijenjene obavljanju vjerskih, zdravstvenih djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, 

3. u iznosu od 75% za građevine: - u kojima se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, 

- u kojima se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, 

- u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnost, a čija ukupna građevinska (bruto) površina prelazi 300 m², 

- u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko- rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično). 

MJERA 2. 

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

1. Pravne i fizičke osobe oslobađaju se plaćanja komunalne naknade i to: 

1. u prvoj godini rada 100% iznosa komunalne naknade, 

2. u drugoj godini rada 50% iznosa komunalne naknade, 

3. u trećoj godini rada 30% iznosa komunalne naknade, 

Prostori  u kojem se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije,  proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko- rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično), 

4. za zapuštene i neiskorištene poslovne građevine (brownfield) površine veće od 500,00 m2, u kojima investitori, vlasnici odnosno korisnici revitaliziraju postojeći poslovni potencijal obavljanjem privrednih aktivnosti 

MJERA 3. 

SUFINANCIRANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE 

Potpora se može dodijeliti za: 

1. priključak na elektroenergetsku mrežu, dokup priključne snage električne energije, trošak izgradnje trafo stanice,  priključak na plinski distribucijski sustav,  priključak na vodoopskrbnu mrežu,  priključak na sustav javne odvodnje (kanalizacija), priključak na telefon i Internet.  Do 50 % a najviše do 50.000,00 kn. U Proračunu Grada Vrbovca za 2021. godinu za provedbu ove mjere osigurano je 130.000,00 kuna. 

Najviši iznos bespovratne potpore sufinanciranja poduzetničke infrastrukture iznosi do 50% prihvatljivih troškova (bez PDV-a), a najviši iznos potpore za ovu mjeru može iznositi 50.000,00 kuna po korisniku potpore. 

MJERA 4. 

SUFINANCIRANJE INICIJALNIH TROŠKOVA POKRETANJA GOSPODARSKE AKTIVNOSTI PODUZETNIKA POČETNIKA  koji ne posluju (nisu registrirani) duže od godine dana, do datuma predaje zahtjeva, 

 Potpora se može dodijeliti za:  troškove registracije subjekta,  troškove nabave računalne opreme, računalnih programa i sustava, a nisu vezani za osnovnu djelatnost subjekta, troškove nabave uredskog namještaja,  troškove vezane uz izradu internetske stranice subjekta, troškove vezane uz izradu reklamnih panoa.  . 

do 50% prihvatljivih troškova (trošak bez PDV-a), a najviše  5.000,00 kuna po korisniku. U Proračunu Grada Vrbovca za 2021. godinu, za provedbu ove mjere osigurano je 100.000,00 kuna

MJERA 5. 

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA IZRADE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE Potpora se može dodijeliti za:  naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca), izradu poslovnih planova, studije izvodljivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije. Najviši iznos bespovratne potpore sufinanciranja izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU iznosi do 70% prihvatljivih troškova (bez PDV-a) ili do maksimalno 10.000,00 kuna po korisniku potpore. 

U Proračunu Grada Vrbovca za 2021. godinu, za provedbu ove mjere osigurano je 10.000,00 kuna. 

MJERA 6. 

POTPORA ZA NASTUP SUBJEKTA MALOG GOSPODARSTVA NA MANIFESTACIJAMA 

 Potpora se može dodijeliti za: troškove zakupa izložbenog prostora,  uređenje, opremanje i pripremanje izložbenog prostora, trošak kotizacije za sudjelovanje, trošak uvrštavanja u sajamski katalog,  trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji. 

Najviši iznos bespovratne potpore do 50% prihvatljivih troškova (bez PDV-a) ili do maksimalno 5.000,00 kuna po korisniku potpore. . U Proračunu Grada Vrbovca za 2021. godinu, za provedbu ove mjere osigurano je 10.000,00 kuna.

MJERA 7. 

KAPITALNA POTPORA ZA NABAVU OPREME 

 Potpora se može dodijeliti za: strojeve i opremu za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki naprednije strojeve i opremu koja korisniku podiže kvalitetu proizvoda ili usluga. 

Najviši iznos bespovratne potpore za nabavu opreme iznosi do 30% prihvatljivih troškova (bez PDV-a) ili do maksimalno 15.000,00 kuna po korisniku potpore. U Proračunu Grada Vrbovca za 2021. godinu, za provedbu ove mjere osigurano je 250.000,00 kuna. 

MJERA 8. 

SUFINANCIRANJE KUPOPRODAJNE CIJENE ZEMLJIŠTA U PODUZETNIČKIM ZONAMA 

Potpora se dodjeljuje investitoru:  koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od 7 (sedam) godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, u iznosu od 50% iznosa kupoprodajne cijene zemljišta,  koji će kupiti zemljište u površini većoj od 20.000 m² i koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od 7 (sedam) godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, u iznosu od 60% iznosa kuporodajne cijene zemljišta. U Proračunu Grada Vrbovca za 2021. godinu za provedbu ove mjere osigurano je 1.000.000,00 kuna. 

MJERA 9. 

POTPORA ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE 

za zapošljavanje radnika ili samozapošljavanje koji ima prijavu prebivališta na području grada Vrbovca, za zapošljavanje radnika koji su u prethodne dvije godine bili prijavljeni kod poslovnih subjekata 3. za novozaposlenu osobu koja je u radni odnos na puno radno vrijeme stupila najranije 01.01. one godine u kojoj se objavljuje javni poziv,  koji nisu u prethodna tri mjeseca do dana podnošenja zahtjeva smanjivali broj zaposlenih te koji će radni odnos s novozaposlenom osobom zasnovati ne neodređeno vrijeme.

3. Za sufinanciranje novog zapošljavanja i samozapošljavanja Grad Vrbovec osigurava mjesečni iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje iz bruto plaće radnika (I. i II. mirovinski stup)- 20%, u iznosu od maksimalno 1.500,00 kuna po jednom novozaposlenom ili samozaposlenom radniku, uz ograničenje da jedan poduzetnik može tijekom jedne godine iskoristiti maksimalno poticajnu mjeru- za tri novozaposlena radnika. 

U Proračunu Grada Vrbovca za 2021. godinu za provedbu ove mjere osigurano je 50.000,00 kuna.