Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) i Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa od 17. ožujka 2020. godine objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA za 2020. GODINU

Rok prijave do 28. lipnja 2020.

 

- proizvodnja, distribucija, dostupnost i pristup kulturno umjetničkim sadržajima u novonastalim okolnostima COVID-19

 

I.

Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2020. godini za sljedeća područja:

 

1. Izvedbene umjetnosti

2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost

3. Vizualne umjetnosti

4. Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim

djelatnostima)

 

CILJEVI I PRIORITETI POZIVA

 

Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se u novonastalim okolnostima COVID-19 olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.

Ograničenja javnog okupljanja, pojačane mjere opreza te povećani zdravstveni rizik onemogućavaju redovnu provedbu kulturnih aktivnosti, pristup publici, korisnicima i tržištu čime je ugroženo poslovanje kulturnog i kreativnog sektora.

Ovaj javni poziv usmjeren je na osmišljavanje i uspostavu alternativnih načina i modela poslovanja kojima bi se ublažio negativni utjecaj pandemije koronavirusa na likvidnost kulturnih i kreativnih industrija te s ciljem dugoročne primjene i iskoristivosti novih rješenja u daljnjem poslovanju.

Posebno će se vrednovati i poticati kreativno i interdisciplinarno umrežavanje, naročito među domaćim partnerima, radi ostvarivanja navedenih ciljeva.

 

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima

Pravo prijave imaju:

    trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)

    obrt

    ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)

    umjetnička organizacija

    djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost)

II.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi*:

    prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju (troškovi tehničke produkcije, uvođenje ili prilagodba digitalnih uređaja, ugradnja zaštitne opreme, provođenje preporuka sprječavanja infekcije i sl.)

    troškovi neophodnog osoblja, proizašli iz potrebe prilagodbe novonastalim okolnostima (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici)

    promidžba

    prilagodba prostora (uključujući trošak najma prostora do 30 % odobrenih sredstava) i proizvodnih procesa, nabava opreme

*osim dodatnih troškova vezanih uz snimanja filmova, nastalih uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19

Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženog projekta. (Napomena: porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak)

 

III.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 

    obaveznu opću dokumentaciju:

    popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni potpisati i ovjeriti i podnositelji koji dosad nisu koristili potpore male vrijednosti)

    potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva) − ako je odobrena obročna otplata duga rješenjem Porezne uprave o obročnoj otplati, potrebno je dostaviti i preslik rješenja

    obaveznu programsku dokumentaciju:

    popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

    popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi

    popunjeni Obrazac proračuna predloženog projekta (po predlošku/excel tablici)

 

Isti prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv.

 

IV.

Sve potpune i u roku zaprimljene zahtjeve razmatrat će povjerenstva imenovana za programska područja. Odluku o odabiru i dodjeli sredstava donosi ministrica kulture na temelju prijedloga Povjerenstva. Informacije o zaprimljenim zahtjevima (popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava te pregled odbijenih zahtjeva) objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture www.min-kulture.hr nakon donošenja odluke.

V.

Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za ovaj Program.

 

VI.

Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva i traje 30 dana od dana objave.

Zagreb, 28. svibanj 2020.

 

IZVOR:  MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE

PrilogVeličina
PDF icon Upute za prijavitelje_2020_PUKIKI.PDF793.69 KB