Svaki poduzetnik pa tako i obrtnik u svom redovnom poslovanju svakodnevno ulazi u pravne odnose s naručiteljima  posla sklapajući s njima pravne poslove i to usmene ili pisane ugovore.

Tako neki ugovori, da bi bili pravovaljani, moraju biti sklopljeni u pisanom obliku uz određenu formu i uvjete (npr. ugovor o kupoprodaji nekretnina), a drugi pak mogu biti sklopljeni i usmeno (npr. kupnja proizvoda na štandu) ili se sklapaju na daljinu (npr. putem internet aplikacije).

Na ugovore, usmene i pisane koje obrtnici sklapaju u poslovanju s klijentima uvijek se primjenjuju važeći propisi, ali sve pojedinosti u poslovanju koje bi obrtnik htio primijeniti u konkretnom poslovnom odnosu nisu propisane pa često dolazi do nejasne komunikacije između naručitelja i izvršitelja posla, a posljedično i do spornih situacija zbog nejasnih uvjeta poslovanja ili „šuma u poslovnoj komunikaciji“.

Međutim, nije ekonomično niti praktično sa svakim klijentom za svaki pravni posao pojedinačno pregovarati i sklapati opširan i detaljan ugovor koji regulira takav pravni odnos. Kako bi obrtnici jasnije definirali svoje uvjete i sve specifičnosti njihove djelatnosti poželjno je  svojim općim uvjetima poslovanja, odnosno općim uvjetima ugovora unaprijed regulirati pravne odnose sa svojim klijentima, sve kako bi se na njihovo redovno poslovanje primjenjivao jasan set propisanih pisanih pravila. Prilikom sastava općih uvjeta poslovanja treba imati u vidu da takve odredbe moraju biti jasne, razumljive i lako uočljive, te iste ne smiju prouzročiti očitu neravnotežu i neravnopravnost među pravima i obvezama stranaka, jer se u suprotnom mogu smatrati ništetnima.

  • Zakonska definicija općih uvjeta poslovanja

Zakonom o obveznim odnosima definirani su opći uvjeti ugovora kao ugovorne odredbe sastavljene za veći broj ugovora koje jedna ugovorna strana (sastavljač) prije ili u trenutku sklapanja ugovora predlaže drugoj ugovornoj strani, bilo da su sadržani u formularnom (tipskom) ugovoru, bilo da se na njih ugovor poziva. Dakle, obilježja su općih uvjeta poslovanja da su to unaprijed sastavljena pisana pravila od strane sastavljača (obrtnika) koja se primjenjuju na veći broj pojedinačnih ugovora koji se sklapaju s drugom ugovornom stranom (naručiteljem posla). Pritom je važno istaknuti kako pojedinačni ugovor, ako se razlikuje od odredbi općih uvjeta poslovanja, ima prednost u primjeni u odnosu na iste, jer se smatra da upravo sadržaj tog pojedinačnog ugovora izražava pravu volju ugovornih strana.

  • Kako i gdje objaviti opće uvjete poslovanja?

Zakon o obveznim odnosima propisuje kako se opći uvjeti poslovanja moraju objaviti na uobičajeni način (npr. u poslovnom/prodajnom prostoru, na internetskoj stranici i sl.) dok Zakon o zaštiti potrošača obvezuje trgovca da istakne uvjete prodaje jasno, vidljivo i čitljivo, dakle u poslovnim prostorijama i na mrežnoj stranici.

  • Obvezujući učinak?

Opći uvjeti obvezuju samo ako su drugoj ugovornoj strani, naručitelju posla  poznati ili morali biti poznati u vrijeme sklapanja ugovora (npr. ugovor se sklapa putem online aplikacije, u okviru koje mora biti navedeno da se na ugovorni odnos primjenjuju konkretni Opći uvjeti čije razumijevanje i prihvaćanje druga ugovorna strana mora prihvatiti).

  • Koji obrtnici su obvezni donijeti opće uvjete poslovanja?

Određeni zakoni propisuju obvezu donošenja općih uvjeta te posebnih načina objave takvih uvjeta, sve ovisno o djelatnosti koja se obavlja i to:

-Zakon o posredovanju u prometu nekretninama - propisuje da opći uvjeti poslovanja moraju za svaku vrstu posredovanja sadržavati osobito: određeni opis pojedinih poslova koje je posrednik obvezan obaviti pri obavljanju pojedinih radnja, visinu posredničke naknade i određeni opis poslova, koji su obuhvaćeni tim plaćanjem, a koji obvezatno obuhvaćaju povezivanje nalogodavca i treće osobe i provjeravanje stanja nekretnina, potrebne pregovore i pripremne radnje za sklapanje pravnoga posla, vrstu i visinu troškova, ako posrednik u dogovoru s nalogodavcem obavlja za njega i druge radnje u vezi s poslom koji je predmet posredovanja. Posrednik je obvezan na vidljivu i pristupačnu mjestu istaknuti opće uvjete poslovanja.

-Zakon o zaštiti potrošača - propisano  je da trgovac (npr. obrtnik koji sklapa poslove na tržištu u okviru svoje djelatnosti s potrošačem) mora imati jasno, vidljivo i čitljivo objavljene uvjete prodaje jer u suprotnom čini prekršaj i prijeti mu novčana kazna.

  • Odredba o mirnom rješavanju sporova

Kako bi obrtnici na brži i financijski povoljni način riješili potencijalni spor s naručiteljem posla svrhovito je u opće uvjete poslovanja unijeti odredbu o mirnom rješavanju sporova na alternativan način i to pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Prijedlog klauzule je npr.

„U slučaju spora, a u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumnim putem podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori. Ako stranke ne riješe spor u roku 60 dana ili u drugom roku o kojem se dogovore, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u (navesti mjesto).“

Autor: Sud časti Hrvatske obrtničke komore