Na temelju članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 38. sjednici, 28. travnja 2016., donijela je

 

ZAKLJUČAK

o nadoknadi uplaćene zakupnine poslovnim subjektima za vrijeme obnove Ulice Pavla Radića od kućnog broja 1 do 44

 

1. Pravo na nadoknadu uplaćene zakupnine za vrijeme obnove Ulice Pavla Radića od kućnog broja 1 do 44 imaju poslovni subjekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

- obavljaju djelatnost u poslovnom prostoru u Ulici Pavla Radića od kućnog broja 1 do 44 uključujući i Kamenitu ulicu do Kamenitih vrata, Južni portal u Kamenita vrata, južnu stranu Krvavog mosta, dio Ulice Ivana Tkalčića na uglu s Krvavim mostom do ispred kućnog broja 15 i Trg bana Josipa Jelačića 1, 2 i 3,

- imaju sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora koji nije u vlasništvu poslovnog subjekta,

- poslovnu djelatnost u poslovnom prostoru obavljali su i prije 29. ožujka 2016. neprekidno najmanje 2 mjeseca,

- nemaju dugovanja prema Gradu Zagrebu.

2. Pravo na nadoknadu uplaćene zakupnine nemaju zakupnici poslovnih prostora u Ulici Pavla Radića od kućnog broja 1 do 44 uključujući i Kamenitu ulicu do Kamenitih vrata, Južni portal u Kamenita vrata, južnu stranu Krvavog mosta, dio Ulice Ivana Tkalčića na uglu s Krvavim mostom do ispred kućnog broja 15 i Trg bana Josipa Jelačića 1, 2 i 3., u vlasništvu ili na upravljanju Grada Zagreba, jer oni imaju pravo na oslobođenje od plaćanja zakupnine po posebnim propisima.

3. Poslovni subjekti iz točke 1. ovoga zaključka dužni su u roku od 15 dana, koji rok počinje teći prvog dana od dana objave ovog zaključka podnijeti zahtjev za nadoknadu uplaćene zakupnine.

Zahtjev se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo sa sljedećom dokumentacijom:

- dokaz o registraciji poslovnog subjekta, u preslici,

- ugovor o zakupu poslovnog prostora, u preslici,

- dokaz o uplati zakupnine u prethodnih 6 mjeseci, odnosno za poslovne subjekte koji su kraće poslovali za vrijeme u kojem posluju (bankarski izvodi), u preslici,

- dokaz iz kojeg je vidljiv IBAN transakcijski račun, u preslici,

- obavijest o razvrstavanju prema NKD (ako imaju), u preslici,

- izjava o korištenju potpora male vrijednosti, u izvorniku,

- izjava o korištenju potpora male vrijednosti za povezane osobe, u izvorniku,

- potvrda trgovačkog društva Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo d.o.o., o nepostojanju duga s osnove komunalne naknade, zakupa i najma, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva u izvorniku.

4. Poslovni subjekt ima pravo na nadoknadu uplaćene zakupnine do visine iznosa što ga je mjesečno uplaćivao prije 29. ožujka 2016., u prethodnih 6 mjeseci, odnosno za poslovne subjekte koji su kraće poslovali, za vrijeme u kojem posluju.

Ako se u tom razdoblju visina zakupnine poslovnog prostora mijenjala, nadoknada uplaćene zakupnine utvrđivat će se u nižem iznosu.

Ako je ugovorom o zakupu poslovnog prostora određeno da zakupnik za vrijeme obavljanja nekih radova plaća nižu zakupninu, zakupnik ima pravo na nadoknadu nižeg iznosa iz ugovora.

Pravo na nadoknadu uplaćene zakupnine prestaje ako poslovni subjekt za vrijeme obnove ulice trajno prestane obavljati djelatnost u poslovnom prostoru.

5. Pravo na nadoknadu uplaćene zakupnine imaju poslovni subjekti iz točke 1. ovoga zaključka za vrijeme radova predviđenih u trajanju od 6 mjeseci, odnosno do njihova okončanja.

6. Sredstva za nadoknadu uplaćene zakupnine osigurat će se iz Proračuna Grada Zagreba za 2016. iz razdjela Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo.

7. Nadoknade sredstava poslovnim subjektima smatraju se potporama male vrijednosti.

8. Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo temeljem podnesenih zahtjeva i dokumentacije provjerava ispunjavaju li podnositelji zahtjeva uvjete propisane u točki 1. ovog zaključka i predlaže gradonačelniku Grada Zagreba Popis poslovnih subjekata za nadoknadu uplaćene zakupnine za vrijeme obnove Ulice Pavla Radića od kućnog broja 1 do 44.

9. Gradonačelnik Grada Zagreba utvrđuje Popis poslovnih subjekata za nadoknadu uplaćene zakupnine za vrijeme obnove Ulice Pavla Radića od kućnog broja 1 do 44 (u daljnjem tekstu: Popis).

Popis će biti objavljen na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr) i sadržavati: redni broj, naziv poslovnog subjekta i mjesečni iznos nadoknade.

10. Nadoknada uplaćene zakupnine isplaćivat će se mjesečno nakon što poslovni subjekt dostavi dokaz o uplati mjesečne zakupnine (izvod iz poslovne banke).

11. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo.

12. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/16-01/103

URBROJ: 251-01-05-16-9

Zagreb, 28. travnja 2016.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v. r.