Uprava Matice hrvatskih obrtnika, suvlasnici zgrade Hrvatska obrtnička komora i Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49, Zagreb, objavljuju Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u zgradi Matice Hrvatskih obrtnika.Provest će se natječaj za zakup poslovnog prostora koji u naravi predstavlja poslovnu prostoriju površine 34,02 m2 koja se nalazi na prolazu stambeno-poslovne zgrade u zgradi Matice hrvatskih obrtnika, Ilica 49, upisane u zk. ul. 4224 z.k. odjela Zagreb, k.o. Grad Zagreb.OPĆI UVJETI:

 1. Rok trajanja zakupa iznosi 2 (dvije) godine. Nakon isteka ugovora o zakupu poslovnog prostora moguć je i nastavak zakupa uz revidiranje ugovora u skladu s budućim tržišnim uvjetima i kriterijima utvrđenim internim pravilima Uprave Matice hrvatskih obrtnika;
 2. Zakupac je pored najamnine dužan plaćati i režijske troškove struje, plina, vode, čistoće, komunalne naknade kao i druge režijske troškove koji terete poslovni prostor;
 3. Početna cijena zakupa je 18 EUR/m2 + PDV, odnosno ukupno 612,36 EUR + PDV. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost. U prijavi na natječaj je uz cijenu obavezno navesti sadrži li ista PDV;
 4. U prijavi je potrebno naznačiti djelatnost koju ponuditelj planira obavljati u poslovnom prostoru, kao i kontakt podatke ponuditelja, a osobito: elektroničku adresu na koju će se vršiti dostava obavijesti vezanih za natječaj, broj telefona i podatke o kontakt osobi ponuditelja;
 5. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:
  • potvrdu o stanju poreznog duga ponuditelja izdanu od Porezne uprave Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
  • izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koja je navedena u ponudi.
 6. Rok za podnošenje ponuda je do 07.04.2024. godine. Ponude zaprimljene nakon isteka roka smatrat će se zakašnjelim te se neće uzimati u razmatranje.
 7. Pisana ponuda sa svim traženim podacima dostavlja se elektronički na adresu hok@hok.hr uz naznaku „Oglas-zakup poslovnog prostora“.
 8. Pregled poslovnog prostora od strane zainteresiranih zakupaca na temelju dostavljenih ponuda moguć je od ponedjeljka do petka od 10,00 do 15,00 sati uz prethodnu najavu i dogovor s djelatnicima HOK-a. Ponuditelj se može za pregled poslovnog prostora najaviti pozivom na telefonski broj 01/4806-666;
 9. Ekonomski najpovoljniju ponudu odabire Uprava Matice hrvatskih obrtnika uz uvjet da ponuda ispunjava uvjete natječaja, a uvažavajući djelatnost koja će se obavljati unutar poslovnog prostora;
 10. Slanjem prijave na natječaj ponuditelj je upoznat sa stanjem i opremljenošću poslovnog prostora te s objavljenim uvjetima iz ovog natječaja.PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Natječaj za zakup poslovnog prostora285.5 KB