Obavještavamo Vas da je na temelju članka 103. stavka 9. Zakona o trošarinama i članka 106. stavka 6. (»Narodne novine«, br. 106/2018.) Ministar financija uz suglasnost Ministra poljoprivrede donio:

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA KOJI SE ODNOSI NA PLAVI DIZEL ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU, AKVAKULTURI TE NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 1/19., a stupio je na snagu 03. 01. 2019. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (»Narodne novine«, br. 29/2018.).

Ovim Pravilnikom propisuje se:

  • sadržaj, oblik i način korištenja kartice »Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo«, način dodjele, način korištenja i kontrola potrošnje plavog dizela za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te označavanje i bojanje tog dizelskog goriva
  • pokazatelji prava na godišnju potrošnju plavog dizela za koje ostvaruju pravo poljoprivrednici radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti te korisnici prava na potrošnju plavog dizela za namjene u ribolovu i akvakulturi iz članka 103. stavka 2. Zakona o trošarinama
  • propisuje i način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu