Na temelju članka 145. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i glave 7. stavka 1. Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. - 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13, 25/13, 22/14 i 2/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 8. travnja 2016., donosi

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

 

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/14 i 10/15) u članku 3. stavku 2. iza riječi: "pravilnika" dodaju se riječi: "te u poslovnom subjektu imati zaposlenog vlasnika ili najmanje jednog zaposlenog radnika".

 

Članak 2.

U članaku 8. u tabelarnom prikazu redak pod rednim brojem 2. mijenja se i glasi:

2.

BROJ ZAPOSLENIH

- više od pet

- od tri do pet

- do dva

0,15

0,10

0,05

 

Članak 3.

U članku 9. tabelarni prikaz mijenja se i glasi:

 

KRITERIJI

 

KOEFICIJENT

1.

POBOLJŠANJE UVJETA RADA RADIONICE

- nabava opreme

- uređivanje prostora

0,20

0,10

2.

BROJ ZAPOSLENIH

- više od pet

- od tri do pet

- do dva

0,15

0,10

0,05

3.

EDUKACIJA

- zaposleni

- naučnici/stručno osposobljavanje

0,10

0,05

4.

SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA, OSTVARENA PRIZNANJA, CERTIFIKATI, ODNOSNO ZNAKOVI KVALITETE

- ima

- nema

0,10

0,00

5.

BROJ GODINA POSLOVANJA

- više od 20 god.

- od 10 do 20 god.

- do 10 god.

0,15

0,10

0,05

6.

VRSTA DJELATNOSTI

- proizvodna

- uslužna

0,15

0,10

 

Članak 4.

U članku 10. tabelarni prikaz mijenja se i glasi:

 

KRITERIJI

 

KOEFICIJENT

1.

POBOLJŠANJE UVJETA RADA RADIONICE

- nabava opreme

- uređivanje prostora

0,20

0,10

2.

BROJ ZAPOSLENIH

- više od pet

- od tri do pet

- do dva

0,15

0,10

0,05

3.

EDUKACIJA

- zaposleni

- naučnici/stručno osposobljavanje

0,10

0,05

4.

SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA, OSTVARENA PRIZNANJA, CERTIFIKATI, ODNOSNO ZNAKOVI KVALITETE

- ima

- nema

0,10

0,00

5.

BROJ GODINA POSLOVANJA

- više od 20 god.

- od 10 do 20 god.

- do 10 god.

0,15

0,10

0,05

6.

NAČIN IZRADE PROIZVODA

- ručno

- strojno

0,15

0,10

 

Članak 5.

U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Pravo na najvišu pojedinačnu potporu u iznosu od 30.000,00 kuna ostvaruju podnositelji zahtjeva:

- koji imaju rješenje kojim je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra, odnosno koji su preventivno zaštićeni ili imaju status tradicijskog/umjetničkog obrta,

- koji zapošljavaju osobu s invaliditetom (vlasnik zaposlen u poslovnom subjektu ili zaposleni radnik)."

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Osoba s invaliditetom, u smislu ovog pravilnika, je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu spriječiti njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta."

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

 

Članak 6.

Iza članka 11. dodaje se članak 12. koji glasi:

"Članak 12.

Korisnik potpore dužan je imati vlastito ulaganje u projektu. Visina vlastitog ulaganja mora biti u iznosu od najmanje 10% od dodijeljenog iznosa potpore.

Vlastito ulaganje dokazuje se prilikom dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju potpore."

 

Članak 7.

U članku 13. na kraju točke 5. briše se točka i dodaju se točke 6. i 7. koje glase:

"6. predstavnik Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom - član

7. predstavnik Razvojne agencije Zagreb - TPZ d.o.o. - član."

 

Članak 8.

U članku 15. alineji 18. riječi "bez priloga za zaposlene" brišu se.

Alineja 20. briše se.

Na kraju alineje 25. briše se točka i dodaju se alineje koje glase:

"- pisanu izjavu o korištenim potporama male vrijednosti za povezane osobe,

- dokaz o invaliditetu."

 

Članak 9.

U članku 16. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"Ako se utvrdi da je korisniku potpore blokiran poslovni račun, ili da je promijenjeno sjedište izvan područja Grada Zagreba, ili je prestao obavljati djelatnost za koju mu je odobrena potpora, Grad neće izvršiti isplatu odobrenih sredstava."

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

U stavku 6. koji je postao stavak 7. broj: "5." zamjenjuje se brojem: "6.", a iza riječi: "zadužnicu" dodaju se riječi: "za dužnika i jamca platca".

 

Članak 10.

U članku 17. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Neprihvatljivi su računi, predračuni i troškovnici za robe i usluge od dobavljača/izvođača s kojima je podnositelj zahtjeva/korisnik potpore povezan vlasničkim odnosima ili upravljačkim odnosima."

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

U dosadašnjem stavku 2. koji je postao stavak 3. iza riječi: "sredstava" dodaju se riječi: "na način da će korisnici potpore u roku iz stavka 1. ovog članka dostavljati izvješće o namjenskim utrošenim sredstvima s prilozima računa i bankarskim izvodima nakon čega će se metodom uzorka provesti kontrola na licu mjesta".

U dosadašnjem stavku 3. koji je postao stavak 4. iza riječi: "dana" dodaju se riječi: "od dana primitka poziva za povrat potpore."

 

Članak 11.

U Prilogu 1. Tradicijske djelatnosti dio tabelarnog prikaza:

14.13

95.29

šivanje po mjeri,

krpanje i prepravljanje odjeće

krojački

mijenja se i glasi:

14.13

95.29

14.10.01

14.10.02

šivanje po mjeri,

krpanje i prepravljanje odjeće

proizvodnja muške odjeće po mjeri

proizvodnja ženske odjeće po mjeri

krojački

Dio tabelarnog prikaza:

32.99

proizvodnja svijeća i voštanica

svjećarski i medarski

mijenja se i glasi:

32.99

10.89

proizvodnja svijeća i voštanica

proizvodnja licitara i ostalih medičarskih proizvoda

svjećarski i medarski

 

Članak 12.

U Prilogu 2. Proizvodne djelatnosti dio tabelarnog prikaza:

16.29

proizvodnja okvira za ogledala i slike

izrada okvira i uokvirivanje slika

mijenja se i glasi:

16.29

96.09

proizvodnja okvira za ogledala i slike

uokvirivanje slika i ogledala

izrada okvira i

uokvirivanje slika

Dio tabelarnog prikaza:

32.99

proizvodnju raznovrsnih predmeta

licitarski, svjećarski

mijenja se i glasi:

32.99

10.89

proizvodnja raznovrsnih predmeta

proizvodnja licitara i ostalih medičarskih proizvoda

licitarski, svjećarski

 

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 302-01/16-02/7

URBROJ: 251-03-02-16-2

Zagreb, 8. travnja 2016.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.