Na temelju članka 145. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i članka 81. stavka 1. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14, 16/14, 22/14 i 25/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 7. travnja 2016., donosi

 

PRAVILNIK

o načinu i uvjetima privremenog korištenja javnih površina za radove

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju način i uvjeti privremenog korištenja javnoprometne površine, javne zelene površine i neizgrađenoga građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala, postavu kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje građevinskih skela i ograda gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasade i slične građevinske radove ili gradnju objekta (u daljnjem tekstu: radovi).

 

Članak 2.

Javnoprometne površine, javne zelene površine i neizgrađeno građevinsko zemljište (u daljnjem tekstu: javne površine) mogu se privremeno koristiti za radove iz članka 1. ovoga pravilnika na temelju rješenja nadležnog gradskog upravnog tijela.
Rješenje o privremenom korištenju javnoprometne površine za radove donosi gradsko upravno tijelo nadležno za ceste, a rješenje o privremenom korištenju javne zelene površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta donosi gradsko upravno tijelo nadležno za zelenilo.
Ako se javne površine iz stavka 1. ovoga članka istovremeno koriste za radove, rješenje o privremenom korištenju javnoprometne površine za radove donosi gradsko upravno tijelo nadležno za ceste uz prethodno mišljenje gradskog upravnoga tijela nadležnog za zelenilo.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se na temelju zahtjeva izvođača ili investitora, odnosno vlasnika objekta (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).
Rješenjem se određuju način, uvjeti, rok na koji se odobrava privremeno korištenje javne površine te iznos naknade za korištenje javne površine osim u slučajevima kad je Grad Zagreb investitor.

 

Članak 3.

Zahtjev za privremeno korištenje javne površine za radove sadrži:
- podatke o podnositelju zahtjeva (naziv/ime, sjedište/prebivalište, OIB, MB);
- podatke o izvođaču radova ako nije ujedno i podnositelj zahtjeva iz alineje 1. ovoga članka (naziv/ime, sjedište/prebivalište, OIB, MB);
- podatke o voditelju radova;
- popis radova za koje se zahtjev podnosi;
- adresu/lokaciju izvođenja radova, podatke o katastarskoj čestici;
- vrijeme privremenog korištenja (rok);
- podatke o veličini površine zauzimanja;
- uvjete i način obavljanja radova;
- druge potrebne podatke.

 

Članak 4.

Zahtjevu za privremeno korištenje javne površine za radove prilaže se:
- dokaz da se radovi mogu izvoditi u skladu s posebnim propisom o gradnji;
- skica položaja i veličine javne površine na koju se postavlja građevinska skela, kontejner ili ograda gradilišta izrađena u mjerilu ili kotirana;
- kopija katastarskog plana u mjerilu 1:1000 s označenom javnom površinom koja će se koristiti, a ako se radi o privremenom korištenju javne zelene površine, prilaže se kopija katastarskog plana u mjerilu 1:500 ili 1:250, odnosno čitljivom mjerilu, ovisno o zauzeću javne zelene površine s ucrtanim rasporedom vegetacije, kontejnera, toaleta te načinom priključenja na komunalnu infrastrukturu i drugo;
- fotografija postojećeg stanja (osobito visoke vegetacije i urbane opreme) za privremeno korištenje javne zelene površine;
- statički proračun ovlaštenog projektanta građevinske skele ili ograde gradilišta;
- ugovor o izvođenju građevinskih radova;
- suglasnosti gradskoga upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture i prirode ako se radovi obavljaju na prostoru kulturnog dobra, zaštićene kulturno-povijesne cjeline i zaštićenih dijelova prirode;
- mišljenje gradskoga upravnog tijela nadležnog za građenje i održavanje komunalne infrastrukture ako se za radove koristi javnoprometna površina s betonskim ili kamenim opločenjem;
- suglasnost stanara ili suvlasnika objekta (predstavnika stanara);
- upravna pristojba.

 

Članak 5.

Javna površina može se koristiti za radove iz članka 1. ovoga pravilnika do 12 mjeseci, a ako to zahtijevaju radovi, podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti zahtjev za produljenje roka privremenog korištenja javne površine za radove.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se sukladno člancima 3. i 4. ovoga pravilnika i mora sadržavati obrazloženje o razlozima produljenja roka.
O korištenju javne površine za postavljanje građevinske skele dulje od 12 mjeseci odlučuje gradonačelnik Grada Zagreba na prijedlog gradskoga upravnog tijela nadležnog za ceste, odnosno gradskog upravnog tijela nadležnog za zelenilo uz prethodnu suglasnost gradskoga upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture i prirode.

 

 

Članak 6.

Prilikom izvođenja radova iz članka 1. ovoga pravilnika, izvođač radova mora osigurati prohodnost pločnika i kolnika te nesmetan ulaz i izlaz u objekt na lokaciji na kojoj se radovi obavljaju.

 

Članak 7.

Zauzeti dio javne površine izvođač radova mora ograditi urednom ogradom.
Ograda se postavlja na način da ne ugrožava preglednost u prometnom pravcu te sigurnost prometa pješaka i vozila.
Ograda se mora stalno održavati, a od prvog sumraka do potpunog svanuća i za vrijeme magle mora se propisno označiti i osvijetliti s više svjetiljki narančaste boje.

 

Članak 8.

Izvođač radova dužan je prilikom izvođenja radova poduzimati sve mjere sprječavanja onečišćavanja javnih površina i očistiti javnu površinu.
Građevinski materijal mora biti uredno složen na način da ne sprječava otjecanje oborinske vode.
Izvođač radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, držati drugi rastresiti materijal u sanducima i ogradama, te miješati beton i mort u posudama ili na limovima.
Na javnim zelenim površinama rasuti građevinski materijal smije se odlagati samo na nepropusnim podlogama (PVC foliji i drugo).

 

Članak 9.

Građevinska skela postavlja se na način da ne ugrožava preglednost i sigurnost prometa pješaka i vozila.
Građevinska skela mora se stalno održavati, a od prvog sumraka do potpunog svanuća i za vrijeme magle mora se propisno označiti i osvijetliti s više svjetiljki narančaste boje.
Ako se s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja građevinske skele ili ako se na vrijeme duže od 30 dana zaustavi gradnja, izvođač je dužan skelu i drugi materijal odmah ukloniti s javne površine.
Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 1. ovoga članka, komunalni redar naredit će rješenjem uklanjanje građevinske skele i drugog materijala.

 

Članak 10.

Javnoprometna površina ispod građevinske skele može se, u pravilu, izuzeti iz prometa samo za vrijeme dok gradnja ne dosegne visinu stropa nad prizemljem.
Prolaz ispod građevinske skela mora se zaštititi od sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom u visini od tri metra iznad pločnika, a građevinsku skelu treba postaviti na način da se ispod nje može prolaziti ako se koristi cijeli nogostup.
Pročelje mora biti osigurano vodoravnom i okomitom zaštitom. Zaštitni krov prema ulici mora dosezati najmanje 60 cm ispred pravca skele, a na svim otvorenim stranama mora biti ograđen punom ogradom visine najmanje 60 cm. Ako zaštitni krov seže na kolnik, ispod krova se mora ostaviti slobodni prostor u visini od najmanje 4,5 m kako ne bi ometao odvijanje tramvajskog i drugog prometa.

 

Članak 11.

Ako se na javnoj površini koja se privremeno koristi za radove iz članka 1. ovoga pravilnika nalaze pojedinačna stabla, stabla se moraju zaštiti oplatom.
Uz stabla nije dopušteno odlagati građevinski materijal, a stabla se ne smiju koristiti kao nosači kablova, reflektora i drugo.
Teška mehanizacija i vozila ne smiju se približavati stablima na udaljenost manju od 2 m.

 

Članak 12.

Izvođač je dužan, najkasnije 24 sata nakon završetka radova i uklanjanja opreme, obavijestiti komunalno redarstvo da mu zauzeta javna površina više nije potrebna.
Nakon završetka radova izvođač je dužan zauzetu javnu površinu ostaviti u stanju u kojemu je bila prije izvođenja radova.
Komunalni redar pregledat će korištenu javnu površinu i ako utvrdi da postoji kakvo oštećenje, naredit će izvođaču dovođenje korištene površine u prvobitno stanje u roku od 48 sati.
Ako se javna zelena površina ne može vratiti u prvobitno stanje, gradsko upravno tijelo nadležno za zelenilo odredit će dopušteno odstupanje u odnosu na stanje površine prije izvođenja radova.

 

Članak 13.

Naknada za privremeno korištenje javnih površina za radove određena je posebnim pravilnikom kojim su propisani kriteriji za određivanje zakupnina i naknada za korištenje javnih površina.

 

Članak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 363-01/16-01/362

URBROJ: 251-03-02-16-2

Zagreb, 7. travnja 2016.

Gradonačelnik

Grada Zagreba

Milan Bandić, dipl. politolog, v. r.