Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koje su stupile na snagu 19.07.2022.god.(NN 80/22) propisana je obveza svih fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici,liječnici i dr.) u sporovima koji se tiču te djelatnosti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu toga Zakona zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem Ministarstva nadležnoga za poslove pravosuđa (čl.109.st.1).

Stoga,obrti i osobe koji obavljaju registriranu djelatnost obvezni su se uključiti u elektroničku komunikaciju do 19.07.2023.god.sami (ne može to za njih odraditi knjigov.servis!) i to čine kao fizička osoba – javnost (OIB obrta jednak je OIB-u fizičke osobe).

Budući da moraju potpisati potvrdu o uključenju u primanje i slanje podnesaka kako bi pristupili e-Komunikaciji, kao obrt, potreban im je potpisni certifikat.

Usluzi e-Komunikacija se pristupa preko poveznice https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/.

Tehnički uvjeti za ulazak i rad u web aplikaciji e-Komunikacija:

1. Elektronička vjerodajnica razine značajna ili visoka namijenjena je za identifikaciju-prijavu i potrebna je za ulazak u aplikaciju odnosno za rad u istoj.

Lista svih prihvaćenih vjerodajnica dostupna je na poveznici https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667.

2. Potpisni certifikat

Potpisni certifikat je potreban u trenutku kada se podnesak šalje sudu, s obzirom da isti mora biti elektronički potpisan.

Potpisni certifikat koristi se za potpisivanje dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom. Kvalificirani elektronički potpis, sukladno eIDAS uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU 910/2014), ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis.

Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata u Hrvatskoj su:

• Financijska agencija (FINA)

• Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD)

• MUP, posredno, u vidu izdavanja osobne iskaznice

Potpisni certifikati izdaju se na zaštićenom USB uređaju ili pametnim karticama, te imaju određeni rok valjanosti.

Od FINA-e i/ili AKD-a je moguće dobiti na istom sticku/kartici elektroničku vjerodajnicu i potpisni certifikat.

Ako će se od 19.07.2023.god.fizička osoba (obrtnik) nalaziti u kakvom sporu koji se tiče te djelatnosti morat će sve podneske u parnici podnositi u elektroničkom obliku putem sustava e-komunikacija.