Zakon o uzgoju domaćih životinja uređuje uzgoj goveda, svinja, ovaca, koza, kopitara, peradi (kokoši, pure, patke, guske) i sive pčele. Zakonom se također uređuju pitanja vezana uz reprodukciju domaćih životinja, provedbu umjetnog osjemenjivanja i osposobljavanja uzgajivača za provedbu umjetnog osjemenjivanja, vođenje potrebnih evidencija i registra o proizvodnji i prometu zametnih proizvoda, katastar pčelinjih paša, način držanja pčela i korištenje pčelinje paše, prikupljanje podataka o uzgojnoj vrijednosti konja, upravni i inspekcijski nadzor u provedbi zakona te druga pitanja značajna za uzgoj domaćih životinja.

U nastavku pročitajte neke od odredbi Zakona:

  • Reguliranje uvjeta i načina priznavanja uzgojnog udruženja i uzgojne organizacije. Po novom modelu provodi se u odvojenim postupcima. Ne postoji mogućnost da Ministarstvo poljoprivrede ovlašćuje više uzgojnih udruženja ili uzgojnih organizacija za provedbu jednog (istog) uzgojnog programa na istoj pasmini domaćih životinja, a samim time i osnivanja brojnih udruga nižih i viših razina. 
  • Pravo i potrebu upisa uzgajivača u priznato uzgojno udruženje ili uzgojnu organizaciju. Domaću životinju namijenjenu uzgoju potrebno je upisati u neku od uzgojnih knjiga koju vodi ovlašteno uzgojno udruženje ili uzgojna organizacija. 
  • Očuvanje genetske raznolikosti. Kroz upravljanje genetskim resursima domaćih životinja, naglašava značaj izvornih pasmina domaćih životinja kao dijela nacionalne biološke baštine Hrvatske. Izvorna pasmina definira se kao lokalna pasmina domaće životinje koja je nastala na teritoriju Hrvatske, genetski je prilagođena jednom ili više tradicionalnih sustava proizvodnje ili jednom ili više okoliša.
  • Priznata uzgojna udruženjima.  Omogućuje se da u okviru očuvanja životinjskih genetskih resursa steknu status banke gena uzgajajući reprezentativne kolekcije uzgojno valjanih životinja. Na taj način mogu proširiti svoje djelatnosti i aktivno sudjelovati u razmjeni i korištenju živih životinja i njihovog zametnog materijala odnosno steći dodatna financijska sredstva. Priznatim uzgojnim udruženjima se, provedbom planskog i sustavnog uzgojno-selekcijskog rada u okviru odobrenog uzgojnog programa, omogućava stjecanje statusa nove pasmine domaćih životinja.
  • Katastar pčelinjih paša. Baza podataka o prostornom rasporedu pčelinjih paša na području  Hrvatske koji će voditi Ministarstvo poljoprivrede. 

Zakon o uzgoju domaćih životinja zamijenit će Zakon o stočarstvu iz 1997.  koji je postavio temelje za uređenje stočarske proizvodnje u Hrvatskoj. Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Više o ovoj temi pročitajte OVDJE

Zakon o uzgoju domaćih životinja pročitajte OVDJE

(Izvor: mps.hr, 2018.)