Javni natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za poduzetnike u turizmu za 2021. godinu

 

Prihvatljivi prijavitelji- prijavu mogu podnijeti trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti-subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva:

- koja su prema odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) registrirani za Područje I:odjeljak 55 Smještaj

- koji imaju sjedištve na području Zagrebačke županije i koji prijavljuju projekt koji se realizira na području Zagrebačke županije;

- koji su pozitivno poslovali u 2019. godini

- koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i dopinosa na i iz plaće (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave) ukoliko imaju zaposlene

- koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima (dokazuje se Skupnom izjavom) ukoliko imaju zaposlene

- koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE EU BR. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka  107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)(dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti i Izjavom o koirštenim potporama male vrijednosti povezanih osoba)

- koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti)

- čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili ( dokazuje se Izjavom o korištenim potporema male vrijednosti povezanih osoba)

- čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na ii iz plaće evidentirane  pri nadležnoj Poreznoj upravi

- koji imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji i  čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave imaju podmirene obvezez prema Zagrebačkoj županiji (dokazuje se Skupnom izjavom)

Prihvatljivi projekti

- projekt provodi subjekt malog gospodarstva ili registrirano Obiteljskom poljopriveredno gospodarstvo

- prihvatljivi prjavitelj s ciljem unapređenja svog poslovanja

- projekt se odnosi na prihvatljivcu djelatnost (Područje I, odjeljak 55 Smještaj)

- projekt se realizira na području Zagrebačke županije

- iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od minimalnog iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta

- projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačk ažupanija i ostali davatelji državnih potpora

Prijave se podnose za sufinancirnaje projekata koji će se provoditi tijekom 2021. godine

 

Prihvatljive aktivnosti

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:

- obnovu i    opremanje   smještajnih   jedinica,    te njihovih  pratećih   sadržaja   u cilju povećanja standarda i  kvalitete;

- razvoj  i   unapređenje   dodatnih sadržaja: bazeni  (minimalne   vodene tlocrtne površine  30 m2  za vanjske   i   minimalne vodene tlocrtne   površine  20 m2  za unutarnje   bazene  unutar  čvrstih  objekata),   wellness  i    drugi    rekreacijski, sportski, zabavni iii tematski sadržaj,  koji  pridonose većoj popunjenosti; prihvatljivi  troškovi  su troškovi   koji  se odnose na  radove,   opremu  i  usluge  za navedeni projekt.

Prilikom izračuna   mogućeg iznosa   potpore,   uzimaju  se u  obzir isključivo  prihvatljivi troškovi  za namjene navedene u ovom Natječaju.

Porez  na dodanu   vrijednost   (osim   za prijavitelje    koji   nisu  u sustavu   POV-a), te sve  ostale   zakonom   regulirane     pristojbe   se smatraju    neprihvatljivim  troskom.

Neprihvatljive prijave

Neće se uzeti u razmatranje  prijave:

- Podnositelja   prijave  nad kojim je otvoren  stečajni  postupak,    postupak  predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije

- Podnositelja     prijave   nad  čijim  je pojedinačnirn   vlasnicima  otvoren  stečajni  postupak, postupak  predstečajne    nagodbe   iii   postupak   likvidacije

- Podnositelja     prijave  u čijem  se vecinskom  vlasništvu    nalaze druge pravne  osobe nad kojima  je  otvoren   stečajni   postupak,    postupak   predstečajne      nagodbe   iii    postupak likvidacije

-   Podnositelja   prijave   čiji  pojedinačni   vlasnici    imaju   u  vecinskom    vlasništvu    druge

pravne   osobe   nad    kojima   je   otvoren     stečajni     postupak, postupak     predstečajne nagodbe  iii   postupak   likvidacije

- ako je Podnositelju   prijave,   pojedlnacnim     vlasnicima  Podnositelja   prijave  ili osobama

ovlastenim     za   zastupanje Podnositelja prijave   izrečena  pravomocna osuđujuća presuda  za jedno  iii  više sljedećih  kaznenih  djela: prijevara,  prijevara    u gospodarskom poslovanju,    primanje    mita  u gospodarskom       poslovanju,     davanje  mita   u gospodarskom poslovanju,    utaja  poreza   iii   carine,    subvencijska   prijevara,  pranje   novca,  zloupotreba položaja   i   ovlasti,  nezakonito    pogodovanje,     primanje  mita,   davanje   mita,   trgovanje utjecajem,    davanje    mita  za  trgovanje   utjecajem,   zlocinacko     udruženje    i   počinjenje kaznenog   djela u sastavu  zločinačkog  udruzenja  (dokazuje se Skupnom   izjavom).

Potpora

Potporu   je moguće  dodijeliti    za  projekte  čiji  je minimalni    iznos   ukupnih   prihvatljivih troškova   75.000,00  kuna.

Iznos   potpore   koji  se  moze  dodijeliti    pojedinom   korisniku:    do   60%   prihvatljivih troškova,   a najviše   do 70.000  kuna.

Prijava  na ovaj  Javni  natječaj   podnosi  se na jedan od tri načina:

A) putem  sustava   za upravljanje    natječajima  i  provedbom    projekata   ,,e-prijave" (u daljnjem   tekstu:   sustav  ,,e-prijave")

B) preporučenom   postom

C)  osobnom   dostavom  u Pisarnicu    Zagrebačke    županije.

Vremenom  zaprimanja    smatra  se:

- za prijave   predane  putem sustava   ,,e-prijave"    vrijeme  unošenja  u sustav

- za prijave  poslane   postom  datum  i  vrijeme  na omotnici   u kojoj  je poslana    prijava

- za prijave   predane   osobno  datum  i   vrijeme  zaprimanja    u pisarnici.Upute za prijavitelje   i   obrasci  mogu se dobiti  u Upravnom  odjelu   za gospodarstvo   i fondove  Europske  unije Zagrebačke  županije,   soba 26,  Ulica grada  Vukovara  72/V, Zagreb, ili se preuzimaju  na službenim mrežnim  stranicama  Zagrebačke  županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod Natječaji, Upravni  odjel   za gospodarstvo   i  fondove Europske  unije.

Prijavi   u trenutku  podnošenja   treba  biti  priložena sva  potrebna  dokumentacija.     

Jedan  prijavitelj   može na ovaj  Natječaj  podnijeti  samo jednu  prijavu.

Prijave se dostavljaju  do 01.04.2021.   godine.

Prijavama  dostavljenim    u roku smatraju  se prijave   predane  putem sustava  .,e-prijave" do 24:00  sata dana  01.04.2021., prijave  poslane  postom,  preporučenom   pošiljkom, koje su predane  u poštanski  ured do 24:00   sata dana 01.04.2021. i  prijave  koje su osobno  dostavljene u Pisarnicu Zagrebačke  županije  do 15:30 sati  dana 01.04.2021.

Prijave podnesene  izvan  roka propisanog   Natječajem   odbacit će se.  Nepotpune  prijave i  prijave  poslane  postom  ili predane  osobno  koje  nisu uvezane i  numerirane  neće  se razmatrati,  o čemu će podnositelj   prijave  biti  obaviješten,

Korisnik potpore dužan je omogućiti Zagrebačkoj županiji kontrolu namjenskog utroška dobivene  potpore.  Stručnu, administrativnu  i  terensku kontrolu provodi  Upravni  odjel za gospodarstvo i  fondove Europske unije.

Korisnici  potpore koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, dužni su ista vratiti. Korisnici potpore kojima je isplaćena potpora, a nisu realizirali projekt u cijelosti ili nisu u roku dostavili  izvještaj  o provedbi projekta, dužni su sredstva vratiti,  osim u slučaju  postojanja vise sile.  Korisnici  potpore koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, ili  propuste na vrijeme dostaviti izvještaj,   ili raskinu ugovor, bit će isključeni iz dodjele  potpora sljedeće godine. Korisnici potpore koji odustanu  od realizacije projekta i  korištenja potpore mogu dostaviti potpisanu izjavu o odustajanju u roku dva mjeseca od dana potpisa  ugovora. Ukoliko  ne dostave izjavu o odustajanju do tog roka, korisnici potpore koji ne realiziraju projekt biti  će isključeni  iz dodjele potpora sljedeće  godine.

 Svi uvjeti opisani su u Provedbenom dokumentu/Javnom natječaju OVDJE 

Kontakt u vezi javnog natječaja: 01/6009-425, uog@zagrebacka-zupanija.hr