Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitos objavio je javni poziv za obnovljive izvore energije.

U sklopu Javnog poziva se različitim pravnim osobama sufinanciraju sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije: dizalice topline, sunčani toplinski kolektori, kotlovi na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotlovi te integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u izoliranom (off-grid) ili mrežnom pogonu.

Poziv je otvoren za jedinice regionalne i lokalne samouprave, tijela državne uprave, ostale proračunske i izvanproračunske korisnike, ustanove, zadruge, trgovačka društva, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatne iznajmljivače, kao i samostalne djelatnosti te ostale pravne subjekte (izuzev udruga), što uključuje i upravitelje višestambenih zgrada, koji će se moći prijaviti uime suvlasnika, te vjerske zajednice.

Otvoren: 30.03.2022.

Korisnici potpore su oni koji podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,

 - imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

 - nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave

 - nemaju poslovne račune u blokadi,

- ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (KLASA'. 351-01/20-01/23, URBROJ: 563- 03-1/240-21-8 od 1 O. ožujka 2021.) (u daljnjem tekstu: Program) (Prilog 2. Poziva}, u slučaju kada je primjenjivo

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava pomoći , subvencija i donacija, pri čemu se po Projektu može ostvariti sufinanciranje kako slijedi:

 • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000,00 kuna po lokaciji,

• za ugradnju sustava za korištenje OIE kroz provedbu mjera M1 ili M2 sukladno Tehničkim uvjetima: o do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka, o do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područj ima I drugoj skupini otoka, o do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske,

• za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji,

odnosno sveukupno u iznosu do najviše 1.400.000,00 kuna za sve opravdane troškove na svim lokacijama provedbe Projekta.

Po ovom Pozivu opravdani su troškovi:

• izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme,

• izrade glavnog projekta, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju je glavnim projektom izrađeno tehničko rješenje,

• provedbe stručnog nadzora, najviše do 15% iznosa opravdanog troška provedbe mjere za koju se provodi stručni nadzor građenja . Troškovi nabave i ugradnje sustava za korištenje OIE su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete. Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt s pripadajućim troškovnikom radova i opreme

Podnošenje prijava na Poziv započinje 12. travnja 2022. godine od 9:00 sati.