Informacije u vezi izdavanja obrtnice, upis u obrtni registar te promjene vezane za obavljanje i prestanak obrta možete dobiti u nadležnom Udruženju obrtnika ili na mail okz@okz.hr.

Za obavljanje slobodnih i vezanih obrta, obrtnik mora imati obrtnicu u koju su upisane djelatnosti ili usluge. Korisnicima usluga obrtnik se predstavlja obrtnicom.

Obrt se otvara putem e-Obrt, a Rješenje o otvorenom obrtu ćete dobiti putem aplikacije e-Građani.

Obrtnica sadrži matični broj obrta koji je identifikacijska oznaka obrta i osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika. U obrtnici je navedena djelatnost obrta, a obrtnik može obavljati i druge djelatnosti, ako se obavljaju u manjem opsegu, odnosno ako ne predstavljaju pretežiti dio obrta za što obrtnik ne mora ispunjavati uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita.

Majstorski ispiti i ispiti stručne osposobljenosti polažu se u Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II, obrazovanje@okz.hr 01/ 4806 545, 4806 541, 4806 543, 4806 553.

Za sve poslove vezane uz izdavanje obrtnice, upisa u obrtni registar, promjene u vezi s obavljanjem i prestankom obrta možete učiniti putem aplikacije e-Obrt.

Naziv obrta - tvrtka

Naziv pod kojim posluje obrt (tvrtka) ima oznaku obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište, a može sadržavati i posebne oznake. Naziv obrta određuje obrtnik.

Naziv se mora istaknuti na adresi sjedišta obrta i izdvojenih pogona u kojima se obavlja obrt ili na mjestu gdje se obrt obavlja, ako se radi o obrtima za koje nije potreban prostor.

Sjedište obrta je mjesto u kojem se obavlja obrt. Ako se obrt obavlja u više mjesta, sjedište je u jednome od mjesta koje obrtnik odredi. Pod izdvojenim pogonom u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se jedan ili više međusobno odvojenih prostora u kojima se obavlja obrt ili koji služi za obavljanje obrta, a nalazi se izvan sjedišta obrta.

Mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba pridržava pravo uvida u ispunjavanje navedenog uvjeta, po službenoj dužnosti, pri upisu odgovarajuće promjene u Obrtni registar vezane uz sjedište obrta ili izdvojeni pogon. Osim u sjedištu obrt se može obavljati i u više prostora (izdvojenih pogona). Izdvojeni pogon mora odgovarati uvjetima, kao i prostor sjedišta obrta.

U svakom izdvojenom pogonu obrtnik koji obavlja slobodni ili vezani obrt dužan je imenovati poslovođu.

Otvaranje žiro računa

Po dobivanju obrtnice obrtnik je dužan otvoriti žiro račun u poslovnoj banci preko kojeg će obavljati platni promet. Izbor poslovne banke je slobodan. Za otvaranje računa potrebno je imati obrtnicu, pečat i osobnu iskaznicu.

Dokumenti potrebni za otvaranje obrta

 • preslik osobne iskaznice za državljane Republike Hrvatske
 • za stranca preslik putne isprave, prijava boravka u RH ili preslik osobne iskaznice ako ima trajno nastanjenje u RH
 • dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano Zakonom (liječnička svjedodžba ili uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove ili važeća sanitarna iskaznica)
 • dokaz da ima stručnu spremu za obavljanje vezanog obrta (svjedodžba o završnom ispitu ili majstorskom ispitu ili diploma ili uvjerenje o osposobljenosti, ukoliko nema propisanu stručnu spremu može uz izjavu o uposlenju stručne osobe (dokaz
 • svjedodžba o završnom ispitu ili majstorskom ispitu ili diploma ili uvjerenje o osposobljenosti i osobna iskaznica za stručnu osobu)). Popis vezanih i povlaštenih obrta objavljen je u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica; NN 42/08
 • dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta potreban prostor (kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu ili gruntovni izvadak ili lokacijska ili građevna ili uporabna dozvola za objekt)
 • upravna pristojba plaćena on line iznosi 33,18 € (250,00 kn) na račun koji će vam biti prikazana u vašoj on line prijavi a ako plaćate upravnu pristojbu fizički, iznosi 2,65 € (20,00 kn) u biljezima i uplatom 33,18 € (250,00 kn) na žiro račun broj HR3423600001813300007, poziv na broj HR68 5703-OIB, u korist proračuna Grada Zagreba što u konačnici iznosi 35,84 € (270,00 kn)

Dokazi koji se pribavljaju po službenoj dužnosti

 • da odlukom suda časti nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda Hrvatske obrtničke komore)
 • da pravomoćnom sudskom presudom i rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti (uvjerenje Ministarstva pravosuđa)

Oslobođeni plaćanja cijene obrtnice

 • osobe navedene u programima zbrinjavanja
 • branitelji (potvrda Ureda za obranu prema mjestu prebivališta ili preslik braniteljske iskaznice)
 • osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje starije od 45 godina ili s najmanje 20 godina radnog staža (potvrda Zavoda za zapošljavanje)

Važne napomene

 • Obrt može biti upisan, a ne otpočeti s radom
 • Rok za podnošenje prijave početka rada je godina dana od dana izdavanja obrtnice
 • Svaku promjenu vezanu za obavljanje obrta (djelatnost, sjedište, tvrtka, privremena obustava poslovanja i drugo) obrtnik je dužan u zakonskom roku prijaviti
 • Stranac (državljanin trećih zemalja - nije državljanin država Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske konfederacije) upisuje obrt isključivo bez početka obavljanja obrta, a prilikom prijave početka rada dužan je priložiti dozvolu za boravak i rad
 • Prostor, oprema i sredstva potrebna za obavljanje obrta moraju udovoljavati minimalnim tehničkim i ostalim uvjetima određenim posebnim propisima koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti
 • Obrtnici koji su upisani u Obrtni registar za obavljanje djelatnosti prijevoza (osoba, stvari i taxi prijevoz) moraju prije početka obavljanja djelatnosti pribaviti odobrenje za prijevoz od Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet odnosno Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture ili koncesiju koju izdaje izvršno tijelo Grada

Minimalni tehnički uvjeti

Za početak obavljanja gospodarskih djelatnosti i naknadne promjene u prostoru za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam gospodarski poduzetnik treba pribaviti odgovarajuće rješenje da prostor i oprema odgovaraju propisanim uvjetima.

Na sve zahtjeve plaća se pristojba u iznosu od 2,65 € (20,00 kn) u državnim biljezima. Za rješenja kojima se utvrđuju minimalni uvjeti ugostiteljskog objekta, za pružanje usluga putničke agencije i trgovinu naplaćuje se i propisana pristojba iz područja ugostiteljstva, turizma i trgovine.

Upisnik o pružanju ugostiteljskih usluga

U upisnik o pružanju ugostiteljskih usluga o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata upisuju se podaci o ugostitelju i ugostiteljskom objektu, sve naknadne izmjene u ugostiteljskom objektu i prestanak poslovanja ugostiteljskog objekta. Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (Narodne novine 5/08).

Za ugostiteljske objekte nužno je priložiti rješenje o provedenim mjerama za zaštitu od buke, koje za objekte na području Grada Zagreba donosi Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, Sanitarna inspekcija, Zagreb, Šubićeva 38. Po izvršenom očevidu prostora i opreme i uvidu u priložene isprave nadležni ured donosi rješenje.