Prednosti otvaranja obrtaObrt je vrlo jednostavno i povoljno registrirati, dovoljno je prijaviti se putem online servisa e-Obrt i iz svog naslonjača registrirati obrt u par klikova!

Dopušteno je obavljanje svake gospodarske djelatnosti koja nije zakonom zabranjena, obrt može registrirati svaka punoljetna osoba ali i stranac. Nije potreban temeljni kapital.

Ako naknadno želite određene podatke vezane uz obrt nadopuniti ili promijeniti – isto je vrlo jednostavno i povoljno – (cijena izmjene iznosi 19,91 €). Potrebno je putem iste poveznice e-Obrt unijeti željenu izmjenu (promjena adrese, izmjena djelatnosti (dodavanje nove ili brisanje stare) i sl.) Za iste promjene u nekim drugim oblicima poslovanja potrebno Vam je puno više i vremena i novaca.

Što ako želite zaposliti radnika?

Naravno, obrt može i zapošljavati druge osobe. Kod zapošljavanja u obrtu nema ograničenja broja zaposlenih. Plaća radnika je trošak poslovanja, osim ako se niste odlučili za paušalno oporezivanje. Zapošljavanjem radnika putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili prijemom na stručno osposobljavanje za radno mjesto obrtnik može koristiti mjere sufinanciranje (poveznica) a novi radnici uz zadovoljavanje određenih uvjeta dodatna su porezna olakšica za obrtnike.

Točna je i činjenica i svakako jedna od velikih prednosti obrta da obrtnik, fizička osoba, može obavljati jednu ili više djelatnosti za svoj račun, a pritom se može koristiti pomaganjem članova obiteljskog kućanstva bez obveze zasnivanja radnog odnosa. Obiteljsko kućanstvo čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Obrt uz rad?

Zašto ne! Obrt možete registrirati i ako ste već u radnom odnosu na nekom drugom radnom mjestu a više o prednostima ovakvog načina poslovanja pogledajte na poveznici.

Bitan je promet

Bitno je koliki promet očekujete (ili već ostvarujete) u svom poslovanju. Ukoliko procjenjujete da ćete u obrtu imati izdanih i naplaćenih računa (primitaka) na nivou godine u iznosu manjem od 39.816,85 €  razmislite o prijavi tzv. paušalnog obrta.

O čemu se radi?

Nakon što registrirate obrt, imate rok od 8 dana da nadležnoj ispostavi Porezne uprave prijavite kako želite da se Vaš obrt oporezuje. Napominjemo da ovakvu ODLIČNU mogućnost imaju samo obrti, te je ovo još jedna od velikih prednosti registracije obrta. Naime, nismo svi kao poduzetnici isti – netko će možda imati velik promet, ali manju zaradu jer se bavi nekom vrstom trgovine; netko će pak imati mali promet, ali će mu gotovo cijeli promet biti i zarada. Dakle, ukoliko ste u ovoj situaciji, i nemate velike troškove, ovakva opcija izbora oporezivanje je vrlo povoljna za početak vašeg poslovanja.

U nastavku dajemo pregled godišnjih poreznih obveza u slučaju izbora paušalnog oporezivanja Vašeg obrta (na primjeru Zagreba vezano uz izračun pripadajućeg prireza):

razredi oporezivanja – iznos ukupno izdanih računa na nivou godine u kn, godišnji iznos poreza po stopi od 10%, iznos pripadajućeg godišnjeg prireza grad Zagreb

Razredi oporezivanja

iznos ukupno izdanih računa na nivou godine godišnji iznos poreza po stopi od 10% iznos pripadajućeg godišnjeg prireza (grad Zagreb)

0,00 - 11.281,44 €

169,22 €

30,46 €

11.281,45 - 15.263,13 €

228,95 €

41,21 €

15.263,14 - 19.842,06 €

297,63€

53,57 €

19.842,07 - 30.526,25 €

457,89 €

82,42 €

30.526,26 - 39.816,85 €

597,25 €

107,51 €

Ako je očekivani promet (zbroj izdanih računa) Vašeg obrta veći na nivou godine od 39.816,85 €, tada je još uvijek povoljnije za Vas registrirati obrt i izabrati oporezivanje prema Zakonu o porezu na dohodak, sve dok Vaša zarada (primitci umanjeni za troškove) na nivou godine iznosi manje od 46.452,98 € ! Ukoliko kao obrtnik uzdržavate dijete ili neku drugu osobu … obračun poreza je još manji!

Tablica obveza

Što je obrt?Obrt je pravni oblik samostalnog i trajnog obavljanja dopuštenih gospodarskih djelatnosti; proizvodnje, prometa i pružanja usluga u cilju postizanja dohotka ili dobiti.

Obrt može otvoriti jedna ili više osoba zajedno. Strani državljanin može registrirati obrt.

Obrt se može obavljati i sezonski, 6 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini. Rok za podnošenje prijave početka rada je godina dana od dana izdavanja obrtnice. Obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do jedne godine o čemu pisano izvješćuje mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba u roku od 30 dana od dana obustave.

Obrtnik, fizička osoba, može obavljati jednu ili više djelatnosti za svoj račun, a pritom se može koristiti pomaganjem članova obiteljskog kućanstva bez obveze zasnivanja radnog odnosa ili zapošljavati druge osobe. Kod zapošljavanja u obrtu nema ograničenja broja zaposlenih. Plaća radnika je trošak poslovanja. Zapošljavanjem radnika putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili prijemom na stručno osposobljavanje za radno mjesto obrtnik može koristiti sufinanciranje radnika.

Obiteljsko kućanstvo čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Tko može biti obrtnik?

Obrtnik može biti osoba koja:

 • ima najmanje 18 godina
 • za slobodne i vezane uz stručno obrazovanje ima uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita. Vođenje slobodnog ili vezanog obrta putem poslovođe, odnosno stručnog poslovođe obrtnik prijavljuje mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom uredu Grada Zagreba na čijem području se nalazi sjedište obrta,
 • ima pravo korištenja prostora ako je to potrebno za obavljanje obrta (dokaz o pravu korištenja prostora). Prostor, oprema i sredstva potrebna za obavljanje obrta moraju udovoljavati minimalnim tehničkim i ostalim uvjetima određenim posebnim propisima koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti. Obrt se može obavljati u stambenim prostorijama pod uvjetima i za djelatnosti koje pravilnikom propisuje ministar nadležan za obrt,
 • ostvaruje prava i obveze iz radnog odnosa, ako ta prava ne ostvaruje po drugoj osnovi,
 • nema izrečenu sigurnosnu mjeru ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje (sudska presuda, rješenje o prekršaju ili odlika Suda časti)

ZAJEDNIČKO OBAVLJANJE VEZANIH OBRTA moguće je ukoliko jedna od osoba ispunjava uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita što se uređuje pisanim ugovorom. Jedna fizička osoba može obavljati više zajedničkih obrta. Ako fizička osoba pristupi u obrt ili istupi iz zajedničkog obrta, obavljanje obrta se nastavlja.

Osnovni propisi

 • Zakon o obrtu (NN 143/13)
 • Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra (NN 58/09)
 • Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)
 • Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama (NN 101/95)
 • Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti (NN 60/10 i 17/12)
 • Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07 – ispr.)
 • Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (NN 112/07)

Na temelju Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta koju je donijela Skupština Hrvatske obrtničke komore na 3. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine NN (141715) obvezni komorski doprinos za jedinstveni sustav organiziranosti obrta mjesečno iznosi 2% osnovnog osobnog odbitka iz dohotka, sukladno Zakonu o porezu na dohodak, odnosno 10,09 € mjesečno.

PrilogVeličina
PDF icon Budi poduzetan -.pdf2.66 MB