PREDMET PROGRAMA

Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz

potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta,

razvoja održivog, inovativnog, konkurentnog i otpornog turizma, te potporu za revitalizaciju

ugostiteljsko-turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije.

CILJEVI PROGRAMA

Uz glavni cilj – povećanje konkurentnosti i održivosti turističkog gospodarstva, Program treba

doprinijeti i ostvarenju sljedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:

- povećanju standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj

- razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima

- razvoju dodatnih sadržaja u destinaciji i produljenju sezone

- zelenoj i digitalnoj tranziciji poduzetnika u sektoru turizma

- razvoju novih inovativnih turističkih proizvoda i usluga

- oporavku turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije

IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Za provedbu Programa konkurentnost turističkog gospodarstva planirana su sredstva u

proračunu Ministarstva turizma i sporta za 2022. godinu na aktivnosti A587055 u ukupnom

iznosu od 13.000.000,00 kuna.

KORISNICI BESPOVRATNIH POTPORA

 subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),

registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti

 OPG - obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati ugostiteljske

i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

A1 – HOTELI

Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz

skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel,

Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi),

Lječilišne vrste hotela

(Sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim

standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli - NN 56/16, NN 120/19

Subjekti koji se mogu prijaviti su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Iznos potpore: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 400.000,00 kuna

A2 - KAMPOVI

Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp, Kamp odmorište

(Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine

Kampovi - NN 54/16, NN 68/19, NN 120/19)

Subjekti koji se mogu prijaviti su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Iznos potpore: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000,00 kuna

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI (sukladni s prihvatljivim aktivnostima pojedine Mjere)

- priprema zemljišta, trošak gradnje, obnove, rekonstrukcije, uređenje pripadajuće

parcele

- trošak održavanja i/ili preuređenja, modernizacije objekta, infrastrukture i parcele

- nabava, montaža i stavljanje u funkciju opreme, strojeva, uređaja, alata

- troškovi vezani za mjere energetske učinkovitosti

- troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja koji su izravno vezani za

određenu aktivnost projekta

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

- PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak

- porez na dohodak, prirez

- troškovi zaposlenika (plaće)

- kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.)

- kazne, razne pristojbe i naknade, troškovi sudskog spora, kamate na dug

- kompenzacija, cesija i asignacija

- operativni troškovi održavanja objekata i nabava potrošnog materijala,

- trošak nabave pokretnih kućica (mobilhome) te glamping kućica i pripadajuće opreme

- trošak nabave motornih prijevoznih sredstava

- trošak priključka i spajanja na javnu komunalnu infrastrukturu (vodovod, električna

energija, plin i dr.)

- izdaci povezani s kategorizacijom ili rekategorizacijom ugostiteljskih objekata

- projektno-tehnička dokumentacija, geodetske usluge, troškovi nadzora i vođenje

projekta te

- konzultantske usluge

- troškovi za promotivne aktivnosti (konferencije, sajmovi, web stranice, katalozi, letci,

oglašavanje u medijima i sl.)

i ostali neprihvatljivi troškovi koji nisu iskazani u tablici Obrasca troškovnika projekta

koji je sastavni dio Ugovora.

INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE

Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog

projekta i može dosegnuti do najviše 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta,

s izuzetkom potpore za Mjeru B kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih

troškova.

Ministarstvo sredstva za odobrene potpore isplaćuje na žiro račun korisnika u dva dijela:

 70 % iznosa odobrene potpore po zaključenju Ugovora

 ostatak iznosa po dostavljenom i prihvaćenom privremenom izvješću s računima o

utrošku sredstava za avansno isplaćeni dio te dokazima o plaćanju (bankovni izvadak

po računu), poštujući ugovorene rokove

Izuzetak od navedenog načina isplate su potpore manje od ili jednake 50.000,00 kuna, kod kojih

će se odobrena sredstva isplaćivati u 100 % iznosu po zaključenju Ugovora.

Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije

opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika koji su nastali u razdoblju od 1.

siječnja 2021. do 30. lipnja 2023. godine. Izvješća s računima i bankovnim izvadcima po računu

treba dostavljati prema ugovorenim rokovima.

Korisnik potpore dužan je osigurati preostala sredstva za završetak predloženog projekta u roku

koji će biti definiran Ugovorom.

Bespovratne potpore temeljem ovog Programa smatraju se potporom male vrijednosti i

dodjeljuju se sukladno Zakonu o državnim potporama (NN 47/14, NN 69/17) i Uredbi Komisije

(EZ) br. 1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Uredbe o funkcioniranju Europske unije

(UFEU) na de-minimis potpore (SL EU, L352, od 24. prosinca 2013.), što znači da za pravne i

fizičke osobe koje, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga, zbroj

ukupnih potpora male vrijednosti ne može biti veći od 200.000,00 eura u tri uzastopne godine.

Relevantno trogodišnje razdoblje se određuje dinamički, tako da se pri svakoj novoj dodjeli

potpore utvrđuje ukupan iznos potpore za tekuću godinu kao i tijekom prethodne dvije fiskalne

godine.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu

bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa na mrežnim stranicama Ministarstva.

Prijave se obvezno podnose online sa svim potrebnim skeniranim ili učitanim prilozima,

putem Prijavnog obrasca KTG/2022 koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva

turizma i sporta u rubrici Javni pozivi https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Prijavitelj po predmetnom Javnom pozivu može podnijeti jednu prijavu.

Na sva propisana mjesta staviti pečat i potpis odgovorne osobe

Prijave temeljem ovog Javnog poziva zaprimaju se do 20. lipnja 2022. godine do 24,00 sata

on-line (ili na poštu samo za Mjeru B).

PrilogVeličina
PDF icon Javni poziv62.55 KB
Datoteka Ciljevi programa15.01 KB
PDF icon Program574.45 KB
PDF icon Prilog226.94 KB
Datoteka Izjava povezana33.82 KB
Datoteka Izjava nekorištenja 14.17 KB
Datoteka Izjava državne potpore20.82 KB
Datoteka Obrazac troškovnika27.9 KB