Nadzorni odbor imenuje Skupština Komore. On ima 5 članova, a oni između sebe biraju predsjednika. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

NADZORNI ODBOR

  • nadzire Provedbu Statuta i drugih općih akata Komore
  • nadzire Materijalno i financijsko poslovanje Komore
  • podnosi Izvješće o nadzoru, Skupštini Komore

Mandatno razdoblje 2022. - 2026.

Članovi su:

  • SNJEŽANA KRŽELJ
  • DIJANA SMOLJO
  • STJEPAN SLEMENŠEK
  • MARINA KRŠEK
  • RENATO HABULIN