Dozvole - licencije

Uvjeti za izdavanje dozvole (licencije)

Sukladno Zakonu o obrtu (NN 143/2013), čl.56. i Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja (NN 37/2015)., za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja obrtnik i trgovačko društvo moraju imati Dozvolu (Licenciju) za prijem učenika. Dozvola (Licencija)  izdaje se obrtnicima i pravnim osobama koje ispunjavaju materijalno-kadrovske uvjete za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

Materijalno-kadrovski uvjeti podrazumijevaju odgovarajući prostor za obavljanje djelatnosti sukladno odredbi članka 11. Zakona o obrtu, odnosno odgovarajuće radno mjesto za učenika, zatim odgovarajuću opremu (strojevi, uređaji, alati i slično) koja omogućava provedbu programa praktične nastave i vježbi naukovanja za pojedino zanimanje, primjenu mjera zaštite na radu i zaštite okoliša kao i propisanih sanitarnih standarda te ispunjavanje uvjeta iz članka 56. stavaka 3. do 7. Zakona o obrtu vezanih uz stručnu spremu mentora.

Mentori mogu biti:

 • osobe s položenim majstorskim ispitom u odgovarajućoj kvalifikaciji
 • osobe koje ima odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje 7 godina radnog iskustva u kvalifikaciji za koju izvodi naukovanje te položen ispit kojim dokazuje osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
 • osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
 • fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenim odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju.
 •  

Za postupak izdavanja dozvole (licencije) potrebno je priložiti:​

 1. ISPUNJENI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ( LICENCIJE) (Ukoliko je adresa radionice/salona različita od sjedišta obrta/trgovačkog društva na zahtjevu je potrebno upisati točnu adresu i naziv radionice/salona i dostaviti ugovor o najmu, kupoprodajni ugovor,  izjavu o mjestu radionice/salona ovjerenu kod javnog bilježnika ili drugi odgovarajući dokument) http://www.okz.hr/dokumenti/zahtjev_za_izdavanje_promjenu_dopunu_prestanak_dozvole_licencije_za_izvo%C4%91enje_prakti%C4%8Dne
 2. RJEŠENJE O OBRTU/OBRTNICU – (preslika) ili RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA u kojem se vidi da imate upisanu djelatnost za koju želite dobiti licencu 
 3. PRESLIKU MAJSTORSKE DIPLOME / POTVRDE O POLOŽENOM MAJSTORSKOM ISPITU u zanimanju za koje se traži licenca i ELEKTRONIČKI ZAPIS O RADNO PRAVNOM STATUSU (E-RADNA KNJIŽICA)  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dostupno i putem usluge e-Građani) iz kojeg se vidi da je osoba koja će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja zaposlena u Vašoj tvrtki,  ili: ZA OSOBE KOJE NISU POLOŽILE MAJSTORSKI ISPIT: Presliku Svjedodžbe završene škole u zanimanju za koje se traži dozvola (licencija), presliku radne knjižice iz koje je vidljiv radni staž u struci od 7 godina ili elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dostupno i putem usluge e-Građani) i Potvrdu o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika; ili dokaz o stečenom odgovarajućem višem ili visokom obrazovanju i Potvrdu o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika ili Potvrdu o stečenom pedagoško-psihološkom obrazovanju na fakultetu.
 4. ZAPISNIK O OCJENI OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja (preslika)
 5. UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU (ne starije od 6 mjeseci) za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja (Uvjerenje o nekažnjavanju/Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak možete dobiti i preko sustava e-Građani: https://gov.hr/moja-uprava/drzavljanstvo-i-isprave/potvrde-i-uvjerenja/uvjerenje-da-se-ne-vodi-kazne...
 6. ISPUNJENI OBRAZAC ZA IZDAVANJE POTVRDE SUDA ČASTI Hrvatske obrtničke komore da tvrtki koja podnosi zahtjev za izdavanje/promjenu licencije nije oduzeto pravo na primanje naučnika na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja. http://www.okz.hr/sites/default/files/potvrda_suda_casti_hok_0.pdf
 7. ISPUNJENI OBRAZAC III A (ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNOG UVJERENJA ZA FIZIČKU OSOBU)  za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja. http://www.okz.hr/sites/default/files/Obrazac%20III%20a._0.doc
 8. POTPISANU SUGLASNOST ZA TRAŽENJE PODATAKA za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja. http://www.okz.hr/sites/default/files/suglasnost%20za%20tra%C5%BEenje%20podataka.pdf
 9. PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE za osobe koje će izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja .
 10. Troškovi postupka licenciranja iznose 600,00 kuna i plaćaju se temeljem izdanog računa nakon podnošenja zahtjeva za izdavanje licence u Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II u Zagrebu. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem projekta „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ vrši povrat do 80% od iznosa opravdanih troškova za izdavanje dozvole/licencije. Nakon izdavanja Dozvole/Licencije obrt ili pravna osoba dužna je prijaviti promjenu naziva, sjedišta ili imena osobe koja poučava učenika i poslati dokumentaciju kojom dokazuje nastalu promjenu Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II, Zagreb. 

   

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Ured za obrazovanje Obrtničke komore Zagreb, Ilica 49/II, Zagreb, na tel: 01/48 06 545, 48 06 543, 48 06 553 i 48 06 541 ili na e-mail: obrazovanje@okz.hr

 

Obavijesti i dokumentacija

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Zahtjev za izdavanje licence33 KB
PDF icon Suglasnost za traženje podataka 250.82 KB
PDF icon Potvrda Suda časti HOK 183.68 KB
Microsoft Office document icon Obrazac III a.37 KB
Datoteka POVRAT SREDSTAVA UTROŠENIH ZA POLAGANJE MAJSTORSKIH ISPITA, ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I IZDAVANJE LICENCI (DOZVOLA) ZA PRIJEM NAUČNIKA.docx18.54 KB
PDF icon Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2020 godinu.pdf765.52 KB
PDF icon Otvoreni javni poziv Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2020.pdf466.11 KB
Datoteka Prijavni obrazac COO 2020 Fizičke osobe.docx17.08 KB
Datoteka Prijavni obrazac COO 2020 Gospodarski subjekti.docx22.34 KB
Datoteka Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi.docx12.42 KB
Datoteka Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore 2020.docx14.33 KB
PDF icon Uputa za isplatu minimalnih nagrada učenicima za školsku godinu 2019-2020 za slanje uz licence63.33 KB