Nadzorni odbor

Nadzorni odbor imenuje Skupština Komore. On ima 5 članova, a oni između sebe biraju predsjednika. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

NADZORNI ODBOR

nadzire
Provedbu Statuta i drugih općih akata Komore
Materijalno i financijsko poslovanje Komore
podnosi
Izvješće o nadzoru Skupštini Komore

Mandatno razdoblje 2014. - 2018.

Član

  • RENATO BOČAK
  • DAMIR JURETIĆ
  • ZLATKO RADILOVIĆ
  • DIJANA SMOLJO
  • MARICA ŽUNIĆ